Výsledky vyhľadávania

 1. BOTEK, Marek - PECHÁČOVÁ, Eva. Využití konceptu Balanced scorecard při odměňování zaměstanců. In Ekonomická revue. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2013. ISSN 1212-3951, 2013, roč. 16, č. 3, s. 170-182.
  článok

  článok

 2. URBAN, Jan. Nízké mzdy se mohou vymstít. In Human resources management : odborný časopis pro řízení lidských zdrojů. - Praha : Economia, 2011. ISSN 1801-4690, září-říjen 2011, roč. 7, č. 5, s. 39.
  článok

  článok

 3. BÚGELOVÁ, Taťjana. Sú peniaze skutočne hlavným motívom k práci? In Finančný manažment a controlling v praxi. - Bratislava : Iura Edition, 2010. ISSN 1337-7574, 2010, č. 4, s. 252-256.
  článok

  článok

 4. ŠTÍGELOVÁ, Miroslava. Správne odmeňovanie ťahá firmu dopredu. In Zisk : riadenie - marketing - podnikanie. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2010. ISSN 1337-9151, 2010, č. 10, s. 12-15.
  článok

  článok

 5. HITKA, Miloš - RANDYŠOVÁ, Zuzana. Návrh hodnotenia a odmeňovania zamestnancov v podniku služieb. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2009. ISSN 1336-7137, 2009, roč. 5, č. 3-4, s. 35-43. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0113968/mtp3-4-2009.pdf>
  článok

  článok

 6. JEMALA, Ľubomír. K ekonomickému stimulovaniu kreativity a tvorby inovácií. In Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2009. ISSN 1336-7420, 2009, roč. 5, č. 4, s. 58-62. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0097512/fss0409.pdf>
  článok

  článok

 7. PETRÍK, Borislav. Nobelova cena 2006. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV : Prognostický ústav SAV, 2006. ISSN 0013-3035, 2006, roč. 54, č. 8, s. 845-846.
  článok

  článok

 8. BRODSKÝ, Zdeněk - NEBŘENSKÁ, Zuzana. Řízení lidských zdrojů a manažerská etika. In Marketing magazine. - Praha : Mladá fronta, 2005. ISSN 1211-7315, 2005, roč. 9, č. 3, s. 52-53.
  článok

  článok

 9. FORSYTH, Patrick. Jak motivovat lidi. Překlad: Vilém Jungmann. Brno : Computer Press, 2003. 121 s. Rozvoj osobnosti. ISBN 80-7226-386-2. [Počet ex. : 3, z toho voľných 1, prezenčne 2]
 10. MARKOVÁ, Viera - ŽURAVOVÁ, Vladimíra. Hmotná stimulácia ako faktor zvyšovania konkurenčnej schopnosti podniku. In Ekonomika firiem 2003 : zborník z medzinárodnej konferencie. - Košice : Ekonomická univerzita v Bratislave. Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach, 2003. ISBN 80-225-1737-2, s. 286-292.
  článok

  článok