Výsledky vyhľadávania

 1. LEŠKO, Peter. Zhodnotenie Stratégie digitálnej transformácie Slovenska 2030. In Ekonomická teória a ekonomická realita 2019 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4663-8, s. 62-67 online.
  článok

  článok

 2. BIKÁR, Miloš - KMEŤKO, Miroslav. The Smart Mobility Industry Strategic Trends. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2019. ISSN 2454-1028, 2019, roč. 16, č. 3, s. 84-95 online. VEGA 1/0007/19.
  článok

  článok

 3. Digital Government in Chile – A Strategy to Enable Digital Transformation. Paris : OECD, 2019. 92 s. OECD Digital Government Studies. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/digital-government-in-chile-a-strategy-to-enable-digital-transformation_f77157e4-en> ISBN 978-92-64-88285-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. SEQUEIRA LOPEZ, Allan Jose. Management and Game Theory. In Aplikácia vybraných modelov teórie hier pri riešení niektorých ekonomických problémov Slovenska. Vedecký workshop. Aplikácia vybraných modelov teórie hier pri riešení niektorých ekonomických problémov Slovenska: 2. vedecký workshop k riešeniu projektu VEGA č. 1/0351/17 : zborník z workshopu. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4565-5, s. [1-7] CD-ROM. VEGA 1/0351/17.
  článok

  článok

 5. KOVAĽOVÁ, Marcela. The Usage of Information in the Innovation Activities of the Slovak Enterprises. In Acta aerarii publici : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2018. ISSN 1336-8818, 2018, roč. 15, č. 2, s. 30-40.
  článok

  článok

 6. KICOVÁ, Marianna. Zhodnotenie vplyvu inovačných aktivít na výkonnosť podniku. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2017. ISSN 1335-9746, 2017, roč. 16, č. 1, s. 94-106.
  článok

  článok

 7. ROMANOVÁ, Anita - ZELINA, Michal. IT Governance – oblasť strategického zosúladenia IS/it s podnikateľskými aktivitami. In Ekonomika, financie a manažment podniku - 2017 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4435-1, s. 546-556 CD-ROM. VEGA 1/0436/17.
  článok

  článok

 8. KOVAĽOVÁ, Marcela - KULČÁR, Ladislav. Innovation Management and Information Acquisition. In Acta oeconomica Universitatis Selye : vedecký recenzovaný časopis. - Komárno : Univerzita J. Selyeho v Komárne, 2017. ISSN 1338-6581, 2017, roč. 6, č. 2, s. 101-108.
  článok

  článok

 9. PTÁČEK, Pavel - SZCZYRBA, Zdeněk. The Role of universities in strengthening innovation: the case of EU structural funds in the Czech Republic. In Geografický časopis : [vedecký časopis]. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2017. ISSN 0016-7193, 2017, roč. 69, č. 4, s. 339-360.
  článok

  článok

 10. ZELINA, Michal. Information governance a data governance v štruktúre corporate governance. In Paradigmy informačného manažmentu : recenzovaný zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4347-7, s. [1-6] CD-ROM.
  článok

  článok