Výsledky vyhľadávania

 1. MRÁZ, Stanislav - BROCKOVÁ, Katarína. Medzinárodné právo verejné : (všeobecná časť). Recenzenti: Jozef Králik, Vladlena Lisenko, Ján Reken. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 247 s. [17,34 AH]. ISBN 978-80-225-4599-0. [Počet ex. : 12, z toho voľných 7, prezenčne 3]
 2. TOMEŠ, Igor. Z historie International Labour Organization (ILO) – Mezinárodní organizace práce (MOP). In Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2017. ISSN 1802-5854, 2017, roč. 11, č. 3, s. 17-24.
  článok

  článok

 3. KLENKA, Michal. Medzinárodné právo a bezpilotné lietadlá. In Medzinárodné právo, medzinárodná politika a medzinárodné vzťahy. Konferencia. Medzinárodné právo, medzinárodná politika a medzinárodné vzťahy : zborník vychádza pri príležitosti životného jubilea prof. JUDr. Stanislava Mráza, CSc. : konferencia, 11. novembra 2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4312-5, s. 34-41.
  článok

  článok

 4. PYTEĽOVÁ, Klaudia. Detskí vojaci ako (stále) aktuálny problém medzinárodného práva. In Medzinárodné právo, medzinárodná politika a medzinárodné vzťahy. Konferencia. Medzinárodné právo, medzinárodná politika a medzinárodné vzťahy : zborník vychádza pri príležitosti životného jubilea prof. JUDr. Stanislava Mráza, CSc. : konferencia, 11. novembra 2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4312-5, s. 75-80.
  článok

  článok

 5. BOHÁČ, Radomír. Medzinárodný vývoj a jeho vplyv na formovanie a funkcie ekonomickej diplomacie v menších krajinách. - Registrovaný: Web of Science. In Medzinárodné vzťahy 2015. Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2015 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov zo 16. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 3. - 4. december 2015. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2015. ISBN 978-80-225-4219-7, s. [73-82] CD-ROM.
  článok

  článok

 6. HARAKAĽOVÁ, Dorota. Význam medzinárodných zmlúv pre medzinárodné spoločenstvo. In VI. mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků : sborník příspěvků : Karviná 8. listopadu 2013. - Karviná : Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné SU v Opavě, [2013]. ISBN 978-80-7248-901-5, s. [1-9] CD-ROM.
  článok

  článok

 7. CSÉFALVAYOVÁ, Katarína. Teoretické prístupy k vytváraniu právnych režimov medzinárodných vodných zdrojov. In MEKON : the CD of participant's reviewed papers from 14th International conference MEKON 2012; february 1 - 2, 2012 Ostrava. - Ostrava : Faculty of Economics VŠB - Technical university of Ostrava, 2012. ISBN 978-80-248-2552-6, s. [1-10].
  článok

  článok

 8. NOVÁČKOVÁ, Daniela. Sociálne práva upravené v charte základných práv Európskej únie. In Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky '12 : zborník [príspevkov] z medzinárodnej vedeckej konferencie : vydaný ako mimoriadne číslo elektronického časopisu Podniková ekonomika a manažment : Rajecké Teplice 10. - 11. október 2012. - [Žilina] : [Katedra ekonomiky Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity], [2012]. ISSN 1336-5878, s. 588-595.
  článok

  článok

 9. KLUČKA, Ján. Medzinárodné právo verejné : (všeobecná a osobitná časť). 2. dopln. a preprac. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2011. 725 s. ISBN 978-80-8078-414-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. HOLUBOVÁ, Olga. DPH u veřejnoprávních subjektů, zejména obcí. 2. aktualiz. vyd. Praha : ASPI Wolters Kluwer, 2006. 111 s. Téma. ISBN 80-7357-171-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]