Výsledky vyhľadávania

 1. GLASER-OPITZOVÁ, Helena. Štatistické zisťovania v praxi Štatistického úradu SR. In 100 rokov štatistiky v Československu. aktuálne otázky a odpovede. 100 rokov štatistiky v Československu : aktuálne otázky a odpovede. - Bratislava : Letra Edu, 2019. ISBN 978-80-89962-44-0, s. 52-62.
  článok

  článok

 2. Development Co-operation Report 2017 : Data for Development. Paris : OECD, 2017. 317 s. Development Co-operation Report. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/development/development-co-operation-report-2017_dcr-2017-en> ISBN 978-92-64-27446-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. HUDEC, Miroslav. Improvement of data collection and dissemination by fuzzy logic : working paper : meeting on the Management of statistical information systems (MSIS 2013) : Paris, France and Bangkok, Thailand, 23-25 april 2013. Geneva : United Nations Economic Commission for Europe, 2013. online, 10 s.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. BENČO, Jozef et al. Ekonomika verejných služieb. 1. vyd. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta v Banskej Bystrici, 2011. 333 s. ISBN 978-80-557-0323-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 5. HRUŠOVSKÁ, Dana. Systémy vyhodnocovania dotazníkov. - Registrovaný: Web of Science. In Aktuálne pohľady na konkurencieschopnosť a podnikanie - nové výzvy : zborník [recenzovaných] vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3200-6, s. 173-177. VEGA 1/0385/10.
  článok

  článok

 6. HORNÍKOVÁ, Adriana. New trends in design of experiments. In Quantitative methods in socio-economic analysis : 16th slovak-polish-ukrainian scientific seminar. - Bratislava : Faculty of Economic Informatics University of Economics Bratislava, [2010]. ISBN 978-80-225-3033-0, s. 161-170. VEGA 1/0437/08.
  článok

  článok

 7. OLEXA, Milan - BAXA, Pavol. Európsky systém sociálnych štatistík a sociálnych informácií. In Nové výzvy pre sociálnu politiku v období globálnej krízy : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : [Národohospodárska fakulta EU], 2010. ISBN 978-80-225-2973-0, [S. 1-6].
  článok

  článok

 8. HORNÍKOVÁ, Adriana. The little SAS book: a primer (4th ed.). In Technometrics. - Alexandria : American Statistical Association, 2009. ISSN 0040-1706, November 2009, vol. 51, no. 4, s. 485. Recenzia na: The little SAS book: a primer (4th edition) / Lora D. Delwiche, Susan J. Slaughter. - Cary, NC : SAS Publishing, 2008. - ISBN 978-1599947259.
  článok

  článok

 9. Aid effectiveness : a progress report on implementing the Paris declaration. Paris : OECD, 2009. 176 s. Better aid. ISBN 978-92-64-05086-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. BOHATÁ, Marie - HAHN, Martina. Eurostat's path towards implementation of the European statistics Code of Practice and reflection on its future development. In Statistika : ekonomicko-statistický časopis. - Praha : Český statistický úřad, 2009. ISSN 0322-788X, 2009, roč. 46, č. 5, s. 375-384.
  článok

  článok