Výsledky vyhľadávania

 1. BODIŠ, Miloš. Metodika implementácie správy a riadenia oblasti IS/IT. In IT Governance a jeho vplyv na konkurencieschopnosť podnikov v SR : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4662-1, s. 24-43 CD-ROM. VEGA 1/0436/17.
  článok

  článok

 2. ČERNÝ, Matej. Kritické faktory IT Governance. In IT Governance a jeho vplyv na konkurencieschopnosť podnikov v SR : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4662-1, s. 53-60 CD-ROM. VEGA 1/0436/17.
  článok

  článok

 3. PRAJOVÁ, Vanesa - MRVOVÁ, Ľubica - MARKOVÁ, Petra. Concept of Enterprise Architecture. In Fórum manažéra. - Trnava : VIVAEDUCA, 2019. ISSN 1339-9403, 2019, roč. 15, č. 2, s. 46-51.
  článok

  článok

 4. BOLEK, Vladimír. Metriky využívané v IT Governance. In IT Governance a jeho vplyv na konkurencieschopnosť podnikov v SR : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4662-1, s. 44-52 CD-ROM. VEGA 1/0436/17.
  článok

  článok

 5. HAMRANOVÁ, Anna - TÖRÖKOVÁ, Anikó. Kritické faktory ovplyvňujúce IT Governance v podnikoch. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2019. ISSN 2454-1028, 2019, roč. 16, č. 1, s. 33-43 online. VEGA 1/0436/17.
  článok

  článok

 6. TÖRÖKOVÁ, Anikó. Komparácia uplatnenia rámcov osvedčených postupov IT Governance so zameraním na rámec COBIT. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIII : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4656-0, s. 601-612 online. VEGA 1/0436/17.
  článok

  článok

 7. ČERNÝ, Matej. Informačné systémy podľa úrovne riadenia. In Ekonomika, financie a manažment podniku 2019 : zborník vedeckých prác = Proceedings of Scientific Papers. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2019. ISBN 978-80-225-4680-5, s. 80-89 online. VEGA 1/0436/17.
  článok

  článok

 8. SRNIŠOVÁ, Petra. Limitations in Accounting Choices Caused by the Use of Accounting Sofware. In Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace. Mezinárodní vědecká konference. Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace : sborník z mezinárodní vědecké konference, Janské Lázně, 4.-6. září 2018, Česko. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2018. ISBN 978-80-245-2278-4, s. 134-139.
  článok

  článok

 9. PÓLYA, Attila - MUZSAY, Dóra. Mobilné zariadenia v podnikovom živote. In Študentská vedecko-odborná činnosť Obchodnej fakulty 2018. Konferencia. Študentská vedecko-odborná činnosť Obchodnej fakulty 2018 : zborník príspevkov z konferencie, 3. 5. 2018, Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4508-2, s. 145-154 CD-ROM.
  článok

  článok

 10. RAKOVSKÁ, Júlia. Moderné trendy vo výrobe a logistike a ich využitie v podnikovom informačnom systéme. In AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : recenzovaný zborník - 18. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná Fakultou hospodárskej informatiky EU v Bratislave a Slovenskou spoločnosťou pre hospodársku informatiku, 25.–26. október 2018, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2018. ISBN 978-80-89962-14-3, s. 73-79 online.
  článok

  článok