Výsledky vyhľadávania

 1. PELLEGRINI, Peter. Autonómne vozidlá a kybernetická bezpečnosť. In Goodwill : magazín o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2017. ISSN 1337-9798, 2017, roč. 9, č. Február-marec, s. 46-47.
  článok

  článok

 2. POLIAK, Miloš et al. Public transport integration. In Communications : scientific letters of the University of Žilina. - Žilina : University of Žilina, 2017. ISSN 1335-4205, 2017, vol. 19, no. 2, pp. 127-132. Dostupné na : <https://sekarl.euba.sk/arl-eu/sk/csg/?repo=eurepo&key=62925106915>
  článok

  článok

 3. GAJDOŠ, Jozef. Vývoj dopravného systému. In Marketing a obchod v teórii a praxi. Vedecký workshop v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2015. Marketing a obchod v teórii a praxi : elektronický zborník abstraktov z vedeckého workshopu v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2015 : [9. - 15. 11. 2015, Košice, Slovensko]. - Košice : Katedra obchodného podnikania PHF EU, 2015. ISBN 978-80-225-4186-2, s. 13 CD-ROM. VEGA 1/0328/13.
  článok

  článok

 4. BENEŠOVÁ, Silvie - BRADÁČOVÁ, Isabela. Integrovaný záchranný systém a osoby se zdravotním postižením. In Krízový manažment : vedecko-odborný časopis Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline = scientific-technical magazine of Faculty of security engineering at University of Žilina in Žilina. - Bratislava : Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, 2015. ISSN 1336-0019, 2015, roč. 14, č. 2, s. 39-42.
  článok

  článok

 5. GREGOVÁ, Elena - DENGOVÁ, Elena. Integrated transport system - a form of improving public passenger transport. - Registrovaný: Web of Science. In Social science research. International conference. Social science research : proceedings of 2014 2nd international conference on social science research : December 10-11, 2014, Hong Kong. - Singapore : Singapore management and sports science institute, 2014. ISBN 978-981-09-1682-4, s. 20-25. ITMS 26110230083.
  článok

  článok

 6. HUDEC, Marián. Inteligentný dopravný systém. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : Vydavateľstvo Revue priemyslu, 2013. ISSN 1336-9857, apríl 2013, roč. 7, č. 4, s. 34-35.
  článok

  článok

 7. ŠEBEJOVÁ, Katarína - MORHÁČOVÁ, Jana. Žolík verejnej dopravy. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2012. ISSN 1335-0684, 9. augusta 2012, roč. 22, č. 31, s. 13-15.
  článok

  článok

 8. HRAŠKOVÁ, Dagmar. Procesný prístup v riadení dopravného podniku. In Ekonomicko-manažérske spektrum : vedecký časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy spojov Žilinskej univerzity v Žiline. - Žilina : Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity, 2012. ISSN 1337-0839, 2012, roč. 6, č. 1, s. 32-36.
  článok

  článok

 9. BOOROVÁ, Brigita - GUBOVÁ, Klaudia. Funkcia a efektívnosť dopravy v logistike. In Procesný manažment v rozvoji podnikov na Slovensku - II : zborník príspevkov z vedeckého seminára Katedry manažmentu výroby a logistiky (pri príležitosti Týždňa vedy) : Bratislava, 5 november 2012. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-870-225-3545-8, s. [1-8].
  článok

  článok

 10. GERGEĽOVÁ, Marcela et al. Prognóza vývoja dopravy a produkcie emisií z dopravy. In Transfer inovácií : špecializovaný elektronický časopis zameraný na vedecko-technické výstupy grantových a podnikových inovačných stratégií. - Košice : Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, 2012. ISSN 1337-7094, 2012, č. 24, s. 235-238 online. Názov z titulnej obrazovky.
  článok

  článok