Výsledky vyhľadávania

 1. DZIUROVÁ, Valéria. Financial crisis and business cycle. In SGEM 2017. International scientific conference. SGEM 2017 : 4th International multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts: 24-30 August, 2017, Albena, Bulgaria. - Sofia : STEF92 Technology, 2017. ISBN 978-619-7408-15-4, pp. 317-324.
  článok

  článok

 2. BADURA, Peter - KMEŤKO, Miroslav. Priebeh ekonomických kríz a ich vplyv na podniky. In Vysoká škola jako facilitátor rozvoje společnosti a regionu. Mezinárodní konference. Vysoká škola jako facilitátor rozvoje společnosti a regionu : sborník z 10. mezinárodní konference : Kunovice, 31.5.2014. - Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2014. ISBN 978-80-7314-300-8, s. 114-118.
  článok

  článok

 3. GREGOR, Milan. Cyklický vývoj kapitalistickej ekonomiky a predvídanie budúceho vývoja. In ProIN : produktivita a inovácie. - Žilina : CEIT, 2014. ISSN 1339-2271, 2014, roč. 15, č. 4, s. 90-95.
  článok

  článok

 4. TOKÁROVÁ, Mária. Základné všeobecné východiská, príčiny a problémy fenoménu kríza. In Sociálno-ekonomický obzor : recenzovaný odborný on-line časopis. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2013. ISSN 1339-2387, marec 2013, roč. 1, č. 1, s. 37-45 online. VEGA č. 1/01/103/12. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0167840/1_vydanie_marec_2013.pdf>
  článok

  článok

 5. NOVÁK, Marcel. Globálne finančné krízy. In Problems and prospects of territories' socio-economic development : collections of materials of the 2nd International scientific conference : April 25-29, 2013, Opole, Poland. - Berdyansk : Publishing Tkachuk, 2013. ISBN 978-966-2261-48-6, s. 153-156. ITMS 26240120032.
  článok

  článok

 6. ŠMIHULA, Daniel. O kríze trochu inak. In Goodwill : mesačník o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2013. ISSN 1337-9798, 2013, roč. 5, č. Máj-Jún, s. 10-13. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0169963/GW006_2013_lowres.pdf>
  článok

  článok

 7. KÁLOVEC, Marek. Typológia finančných kríz. In Vybudovanie laboratória makroekonomických analýz a prognóz III. : recenzovaný zborník príspevkov z vedeckého a odborného workshopu v rámci riešeného projektu OPVaV a aktivity s názvom Vytvorenie excelentného pracoviska ekonomického výskumu pre riešenie civilizačných výziev v 21. storočí : Bratislava 26. august 2013. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3682-0, s. [1-10] CD-ROM.
  článok

  článok

 8. DUJAVA, Daniel. Časovo náročná produkcia v modeli reálneho ekonomického cyklu. In Teoretické a praktické dôsledky vonkajšej nerovnováhy krajín eurozóny - pohľad na postavenie a úlohy finančného systému : nekonferenčný recenzovaný zborník projektov mladých vedeckých pracovníkov č. 2315027 a č. 2315026. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3541-0, s. [1-18]. PMVP 2315026, VEGA 2/0068/09.
  článok

  článok

 9. JANEČKOVÁ, Dominika. Teoretický pohľad na príčiny vzniku dlhovej krízy a na novú finančnú architektúru. In Teoretické a praktické dôsledky vonkajšej nerovnováhy krajín eurozóny - pohľad na postavenie a úlohy finančného systému : nekonferenčný recenzovaný zborník projektov mladých vedeckých pracovníkov č. 2315027 a č. 2315026. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3541-0, s. [1-15].
  článok

  článok

 10. DUJAVA, Daniel. Ex post investigation of employment drops: case of Slovak and Czech Republic. In Economic analysis & policy group : working paper series. - Bratislava : o.z. SOLIM, 2012. ISSN 1338-2632, 2012, wP No. 7, s. 3-26. Dostupné na : <www.ozsolim.sk/eapg/wp/wp007.pdf>
  článok

  článok