Výsledky vyhľadávania

 1. GSCHWANDTNER, Michael. Theories of regulation an overview. In Ekonomika, financie a manažment podniku IX. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4145-9, [S. 1-9] CD-ROM.
  článok

  článok


 2. HOŠOFF, Boris. Inštitucionálne a finančné rámce budúceho vývoja v EÚ. In Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí : globálny svet - spolupráca alebo konfrontácia? - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2014. ISBN 978-80-7144-220-2, s. 61-71.
  článok

  článok


 3. PŘÍVAROVÁ, Magdaléna et al. Heterodoxná ekonómia. Recenzenti: Ján Lisý, Mária Uramová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 258 s. [15,17 AH]. ISBN 978-80-225-4024-7. [Počet ex. : 12, z toho voľných 7, prezenčne 4]

 4. SVATOŠOVÁ, Veronika et al. Pharmaceutical price regulation in the theory of redistribution systems. In Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2014. ISSN 1212-415X, 2014, roč. 14, č. 2, s. 149-157.
  článok

  článok


 5. GARDOŇOVÁ, Kristína. On the improvement of the financial markets regulation. In EDAMBA 2014. International scientific conference. EDAMBA 2014 : proceedings of the international scientific conference for doctoral students and young researchers : 13th - 14th november 2014, Bratislava, Slovak Republic. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-4005-6, pp.158-166 [CD-ROM].
  článok

  článok


 6. ČAPLÁNOVÁ, Anetta. Relevantnosť ekonomickej teórie regulácie v kontexte súčasného ekonomického vývoja. In Ekonomická teória a ekonomická realita : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pri príležitosti 40. výročia vedeckej spolupráce medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie : 9. november 2012 Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3476-5, s. [1-6]. ITMS 26240120032 (90%), APVV SK-SRB-0053-11 (10 %).
  článok

  článok


 7. PŘÍVARA, Andrej. [Heterodoxná ekonómia]. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2011. ISSN 1336-1732, September 2011, roč. 4, č. 2-3, s. 152-153. Recenzia na: Heterodoxná ekonómia / Becker, A. a kol. - Wien : Metropolis-Verlag, 2009. - ISBN 978-3-89518-772-8.
  článok

  článok


 8. PŘÍVAROVÁ, Magdaléna. Francois Perroux a jeho prínos k rozvoju ekonomickej teórie. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : EKONÓM, 2010. ISSN 1336-1732, Jún 2010, roč. 3, č. 2, s. 43-51.
  článok

  článok


 9. PŘÍVAROVÁ, Magdaléna. Teória regulovania a jej vzťah k "novej ekonomike". In Znalostná ekonomika a jej odraz v ekonomickej teórii a hospodárskej praxi : zborník príspevkov : medzinárodná vedecká konferencia : Bratislava, 5. novembra 2010. - Bratislava : [Katedra ekonomickej teórie NHF EU], 2010. ISBN 978-80-225-3076-7, s. [1-8].
  článok

  článok


 10. ROZBORILOVÁ, Dária. Makroekonomické súvislosti zmien dôchodkovej nerovnosti v intenciách teórie regulovania a možnosti aplikácie jej metodologických prístupov pri analýze a hľadaní východísk v podmienkach SR. In Znalostná ekonomika a jej odraz v ekonomickej teórii a hospodárskej praxi : zborník príspevkov : medzinárodná vedecká konferencia : Bratislava, 5. novembra 2010. - Bratislava : [Katedra ekonomickej teórie NHF EU], 2010. ISBN 978-80-225-3076-7, s. [1-5]. VEGA 217.
  článok

  článok