Výsledky vyhľadávania

 1. ACHENBACH, Peter. The Honourable Businessman as Sustainable Entrepreneur. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2020 : zborník vedeckých prác vydaný pri príležitosti 80. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave = Proceedings of Scientific Papers Issued to Mark the 80th Anniversary of the University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4749-9, s. 13-25 online.
  článok

  článok

 2. HARUMOVÁ, Anna. Teória finančného riadenia holdingu. Recenzenti: Eduard Hyránek, Tomáš Ciran. 1. vydanie. Lewes : Ecoletra.com, 2019. [420 s.] [21 AH]. KEGA 025EU-4/2018. ISBN 978-1-64467-138-2.
 3. ŠTOFOVÁ, Lenka - SZARYSZOVÁ, Petra. Teória rizík. In PhDWorks : zborník príspevkov z III. workshopu mladých vedeckých pracovníkov, 7. November 2018, Košice, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4582-2, ss. 57-64. I-18-109-00.
  článok

  článok

 4. GONTKOVIČOVÁ, Barbora. [New Trends in Process Control Management]. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2018. ISSN 1336-7137, 2018, roč. 14, č. 3, s. 27-28 online. Recenzia na: New Trends in Process Control Management / Editors: Bohuslava Mihalčová, Mária Janošková ; Reviewers: Katarína Čulková, Dariusz Fatula. 1st Edition. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. - ISBN 978-80-248-4161-8.
  článok

  článok

 5. VRTŇÁKOVÁ, Irena. The Level of Governance in the European Union. In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. - Banská Bystrica ; Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB : BELIANUM. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2018. ISSN 1335-2741, 2018, roč. 21, č. 4, s. 140-161.
  článok

  článok

 6. ALBASTOVA, L.N. - OVAKIMJAN, M.A. Teorija upravlenija : učebnoje posobije. 3. izdanije, pererabotannoje i dopolnennoje. Rostov-na-Donu : Izdateľstvo JURIJU RANCHiGS, 2017. 343 s. ISBN 978-5-241-00913-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. GRISÁKOVÁ, Nora - KINTLER, Jakub. Model reklamných výdavkov monopolu. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Handlová - Ráztočno, Slovensko, 17.-18.5.2017. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4422-1, s. 372-379 CD-ROM. VEGA 1/0697/15; VEGA 1/0662/15.
  článok

  článok

 8. JAKUBÍKOVÁ, Monika. Náročnosť motivácie zamestnancov. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1337-060X, 2016, roč. 11, č. 12, s. 70-71.
  článok

  článok

 9. SKORKOVÁ, Zuzana. Rozpätie riadenia – problémy horizontálnej, vertikálnej a spätnoväzbovej usporiadanosti organizačnej štruktúry. In Manažment podnikania a vecí verejných : vedecko-odborný časopis. - Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu, 2016. ISSN 2453-8167, 2016, roč. 11, č. 1, s. 1-16 online.
  článok

  článok

 10. MIHOK, Dušan. Principal-agent theory and Stewardship theory v procese optimalizácie nákladov kapitálu podniku. In Ekonomika, financie a manažment podniku IX. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4145-9, [S. 1-7] CD-ROM.
  článok

  článok