Výsledky vyhľadávania

 1. SKORKOVÁ, Zuzana. Nové trendy v organizovaní - sieťová a virtuálna organizačná štruktúra a ich porovnanie. In Zmeny v uplatňovaní manažérskych funkcií v kontexte štvrtej priemyselnej revolúcie a adaptačné procesy podnikov na Slovensku II. : recenzovaný zborník vedeckých statí. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2022. ISBN 978-80-7556-109-1, s. 20-26 online. VEGA 1/0017/20.
  článok

  článok

 2. SZMRECSÁNYI, Tomáš. Hybridný model nakupovania prežije pandémiu. In TaPmag : tovar & predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2022. ISSN 1805-0549, 1-2, č. 63, (2022.
  článok

  článok

 3. SZMRECSÁNYI, Tomáš. Prínos umelej inteligencie v logistike je široký. In Systémy logistiky. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2022. ISSN 1214-4827, január-marec 2022, roč. 18, č. 90, s. 32-33.
  článok

  článok

 4. ANDRÁŠIK, Ladislav. Computational Intelligence Equipment Improves Economic Science Using Methods and Tools. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2022. ISSN 0323-262X, 2022, roč. 51, č. 1, s. 4-26.
  článok

  článok

 5. LUKÁČ, Jozef. Digitálna gramotnosť ako ju (ne)poznáme. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2022. ISSN 1336-7137, 2022, roč. 18, č. 1, s. 22-28 online.
  článok

  článok

 6. LNĚNIČKA, Martin - MACHOVÁ, Renáta. A Theoretical Framework to Evaluate ICT Disparities and Digital Divides: Challenges and Implications for E-Government Development. In Národohospodářský obzor : časopis věnovaný otázkám národohospodářským a sociálněpolitickým. - Varšava : Sciendo, 2022. ISSN 1213-2446, 2022, vol. 22, no. 1, s. 25-51.
  článok

  článok

 7. Communications : Scientific Letters of the University of Zilina. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Scopus. Žilina : EDIS, University Publishing House, University of Žilina. 4x ročne. ISSN 1335-4205. Dostupné na : http://www.uniza.sk/komunikacie
  Communications

  časopis

 8. ZEMAN, Jakub. Digitalization and COVID-19 in the Justice Sector. In EDAMBA 2021. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2021 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4930-1, pp. 560-570 online.
  článok

  článok

 9. MICHÁLKOVÁ, Anna - KUBIČKOVÁ, Viera. Rozvoj cestovného ruchu v destinácii Aplikácia na mesto Štúrovo. Recenzenti: Gabriela Pajtinková - Bartáková, Dana Benešová, Dominika Bláhová. 1. vydanie. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2022. 144 s. [9,36 AH]. KEGA 034EU-4/2020. ISBN 978-80-7556-108-4.
 10. RAFAJ, Oliver - REHÁK, Štefan - ČERNĚNKO, Tomáš. Smart Cities – Overview of Citizen Participation Across Application Domains. - Registrovaný: Scopus. In Scientific papers of the University of Pardubice. - Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2022. ISSN 1804-8048, 2022, vol. 30, no. 1, pp. 1-10 online. APVV-19-0263.
  článok

  článok