Výsledky vyhľadávania

 1. VÁLEK, Juraj. Možnosti oslobodenia od dane z pridanej hodnoty v roku 2020. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2020. ISSN 1335-2024, 2020, roč. 28, č. 5, s. 3-10.
  článok

  článok

 2. MIKLOŠÍK, Andrej et al. Are Australian TV Advertisers Aware of Evolving Online Information Search Patterns? In IEEE Access. - Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers. ISSN 2169-3536, 2020, vol. 8, pp. 143066-143075 online. VEGA 1/0657/19, KEGA 016EU-4/2019.
  článok

  článok

 3. MIKLOŠÍK, Andrej et al. The Future of Tv Advertising Targeting Young Slovak Consumers. - Registrovaný: Web of Science. In Marketing and Management of Innovations. - Sumy : Sumy State University. ISSN 2218-4511, 2020, no. 2, pp. 122-138 online. KEGA 016EU-4/2019.
  článok

  článok

 4. KROPAJ, Marián. Autorské právo a obchod pod prizmou európskej smernice o online prenosoch vysielateľov a retransmisii. In Studia commercialia Bratislavensia : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2020. ISSN 1339-3081, 2020, roč. 13, č. 4, s. 330-338 online. KEGA 020EU-4/2019.
  článok

  článok

 5. VIŠŇOVSKÝ, Ján et al. Television News as an Information Source and Its Perception in Slovakia. In Communication Today : vedecký časopis Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity Sv. Cyrila a Metoda v Trnave. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2019. ISSN 1338-130X, 2019, vol. 10, no. 1, pp. 40-60.
  článok

  článok

 6. HÁKOVÁ, Lucie. Prezentace kriminality a trestních sankcí v médiích. In Forenzní vědy, právo, kriminalistika : vědecký časopis/scientific journal. - Praha 10 : Vysoká škola finanční a správní, 2019. ISSN 2533-4387, 2019, roč. 4, č. 1, s. 37-44.
  článok

  článok

 7. ČERVENKA, Peter - JURKOVIČOVÁ, Lujza. Basic Attention Token and Its Use in Digital Marketing. In Trends and Challenges in the European Business Environment: Trade, International Business and Tourism. International Scientific Conference. Trends and Challenges in the European Business Environment: Trade, International Business and Tourism : Proceedings of the 6th International Scientific Conference, October 17 - 18, 2019 (Mojmírovce, Slovak Republic). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4646-1, pp. 29-39 CD-ROM.
  článok

  článok

 8. RAFAJOVÁ, Andrea. Ta naše "zamilovaná" reklama. Jak prodat zboží pomoci té pravé hudební struktury. In Marketing & komunikace. - Praha : Česká marketingová společnost, 2019. ISSN 1211-5622, 2019, roč. 29, č. 3, s. 33.
  článok

  článok

 9. MOCKOVÁ, Nina. Metafory v politicko-ekonomickom kontexte mediálneho spravodajstva. In Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie IV.. medzinárodná vedecká konferencia. Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie IV. : zborník príspevkov zo 4. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4641-6, s. 419-431 online. VEGA 1/0107/18.
  článok

  článok

 10. MIKLOŠÍK, Andrej et al. TV Advertising Campaigns in the Context of Search-Centric Marketing. In ANZMAC 2018: Connect. Engage. Transform.. International Conference. ANZMAC 2018: Connect. Engage. Transform. : Proceedings from the Australian and New Zealand Marketing Academy Conference, 3–5 December 2018, The University of Adelaide, (Adelaide, Australia). - Adelaide : The University of Adelaide, 2018. ISBN 978-1-877040-65-8, pp. 311-314. VEGA 1/0637/17.
  článok

  článok