Výsledky vyhľadávania

 1. BREZOVSKÝ, Jozef. Štíhla logistika : minimalizácia plytvania. In Systémy logistiky. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2018. ISSN [nemá], júl-august 2018, roč. 14, č. 73, s. 16-17.
  článok

  článok

 2. SKOTÁK, Jaroslav. Zpětnou logistiku vylepší standardizace. In Logistika. - Praha : Economia, 2018. ISSN 1211-0957, 2018, roč. 24, č. 12, s. 40-43.
  článok

  článok

 3. NOVOTNÝ, Radek. O prodeji často rozhoduje zpětná logistika. In Logistika. - Praha : Economia, 2018. ISSN 1211-0957, 2018, roč. 24, č. 6, s. 28-31.
  článok

  článok

 4. NOVOTNÝ, Radek. Sledování přeprav přechází do živého přenosu. In Logistika. - Praha : Economia, 2018. ISSN 1211-0957, 2018, roč. 24, č. 7-8, s. 28-32.
  článok

  článok

 5. KOTORA, Bohumír. Cross-docking zrychluje toky zboží. In Logistika. - Praha : Economia, 2018. ISSN 1211-0957, 2018, roč. 24, č. 11, s. 28-31.
  článok

  článok

 6. KNOŠKOVÁ, Dana. Efektívna podpora riadenia logistického reťazca pomocou systémov automatickej identifikácie. In MERKÚR 2018. International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. MERKÚR 2018 : The Proceedings of the International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists, November 29–30, 2018, (Bratislava, Slovak Republic). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4554-9, s. 121-129 CD-ROM.
  článok

  článok

 7. VÍTEK, Miloslav. Alternativní nevratné palety III. In Logistika. - Praha : Economia, 2017. ISSN 1211-0957, 2017, roč. 23, č. 6, s. 46-49.
  článok

  článok

 8. HANULÁKOVÁ, Eva. K vybraným oblastiam cirkulárnej ekonomiky. In Ekonomická efektívnosť elektromobility v logistike : zborník vedeckých statí z riešenia vedeckého projektu VEGA č. 1/0380/17. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4451-1, s. 99-110. VEGA 1/0380/17.
  článok

  článok

 9. ŠUPÁK, Juraj. Reverzná logistika ako významný trend v oblasti distribúcie. In Podpora inovácií v distribučných procesoch prostredníctvom zavádzania moderných technológií a optimalizácie logistických činností so zameraním na zníženie záťaže životného prostredia a na zvyšovanie kvality života : zborník vedeckých statí z riešenia vedeckého projektu VEGA č. 1/0134/14. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4307-1, s. 20-31. VEGA 1/0134/14.
  článok

  článok

 10. BOSÁK, Martin - BELASOVÁ, Anna. Manažérstvo výroby vo výrobnom podniku. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2016. ISSN 1335-9746, 2016, roč. 15, č. 2, s. 91-98.
  článok

  článok