Výsledky vyhľadávania

 1. KUĽKA, Jozef et al. Miesto logistiky v podnikaní stredne veľkej spoločnosti. In Transfer inovácií : špecializovaný elektronický časopis zameraný na vedecko-technické výstupy grantových a podnikových inovačných stratégií. - Košice : Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, 2019. ISSN 1337-7094, 2019, č. 39, s. 10-14.
  článok

  článok

 2. Transfer inovácií : špecializovaný elektronický časopis zameraný na vedecko-technické výstupy grantových a podnikových inovačných stratégií [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Index Copernicus. Košice : Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach. 2x ročne. Dostupné na : <http://www.sjf.tuke.sk/transferinovacii/> ISSN 1337-7094.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 3. ŻUKOWSKA, Joanna - DRAPCZYŃSKA, Joanna. Relational Capital and Knowledge Transfer As the Sources of Business Competitive Advantage. In AD ALTA : journal of interdisciplinary research. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2018. ISSN 2464-6733, 2018, vol. 8, no. 1, pp. 240-244.
  článok

  článok

 4. KRIŽAN, Martin - DEÁKOVÁ, Stanislava. Inovácie a ich vplyv na transfer duševného vlastníctva. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Handlová - Ráztočno, Slovensko, 17.-18.5.2017. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4422-1, s. 587-595 CD-ROM.
  článok

  článok

 5. VINCZEOVÁ, Miroslava. Podpora inovačných aktivít malých a stredných podnikov prostredníctvom inovačných voucherov. In Slovenské hospodárstvo v kontexte tohtoročných výziev a príležitostí : zborník vedeckých príspevkov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4335-4, s. 52-59 CD-ROM.
  článok

  článok

 6. HAVIER, Jan. Transfer nehmotného majetku a jeho ohodnocovanie. In Ekonomika, financie a manažment podniku X. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4279-1, s. 198-206 CD-ROM. VEGA 1/0264/15.
  článok

  článok

 7. KARDOŠ, Peter - JAKUBEC, Miroslav. Odmeňovanie zamestnaneckých inovácií vo svete – sumarizácia súčasného výskumu. In Transfer duševného vlastníctva prostredníctvom licenčných zmlúv a iných transferových inštrumentov II. : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4346-0, s. 15-23 CD-ROM. VEGA 1/0264/15 (100%).
  článok

  článok

 8. KRIŽAN, Martin - DEÁKOVÁ, Stanislava. Inovačná výkonnosť SR ovplyvňujúca transfer duševného vlastníctva. In Transfer duševného vlastníctva prostredníctvom licenčných zmlúv a iných transferových inštrumentov II. : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4346-0, s. 24-32 CD-ROM. VEGA 1/0264/15.
  článok

  článok

 9. UHLIAR, Miroslav. Aktuálny vývoj v patentovaní vynálezov s ohľadom na trasfer práv formou licencovania. In Transfer duševného vlastníctva prostredníctvom licenčných zmlúv a iných transferových inštrumentov II. : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4346-0, s. 64-79 CD-ROM. VEGA 1/0264/15 (100%).
  článok

  článok

 10. GREGOR, Milan - GREGOR, Tomáš. Adaptívne logistické systémy - inteligentné prepravné jednotky. In ProIN : productivity and innovation. - Žilina : CEIT, 2016. ISSN 1339-2271, 2016, roč. 17, č. 1, s. 38-41.
  článok

  článok