Výsledky vyhľadávania

 1. VYSEKALOVÁ, Jitka. Typologie zákazníka - jak sa vyvíjejí přístupy k „přihrádkám na lidi"? In Marketing & komunikace. - Praha : Česká marketingová společnost, 2017. ISSN 1211-5622, 2017, roč. 27, č. 2, s. 6-9.
  článok

  článok


 2. ZUBRO, Tetyana. Politická kultúra ako koncept. In Filozofia a kultúra. Vedecká konferencia. Filozofia a kultúra : zborník z vedeckej konferencie : 20. január 2017, Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4360-6, s. 55-58.
  článok

  článok


 3. MATUŠOVIČOVÁ, Monika. Current approaches of the segmentation in the market of seniors. In Knowledge for market use 2017: people in economics - decisions, behavior and normative models. International scientific conference. Knowledge for market use 2017: people in economics - decisions, behavior and normative models : international scientific conference proceedings : Olomouc, Czech Republic, 7.-8.9.2017. - Olomouc : Palacký University Olomouc, 2017. ISBN 978-80-244-5233-3, pp. 371-376 online. VEGA 1/0380/17.
  článok

  článok


 4. JAKUBÍKOVÁ, Monika. Firemná kultúra v praxi. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1337-060X, 2016, roč. 11, č. 2, s. 74-75.
  článok

  článok


 5. ISMAILOVA, Aygul. Differentiating rural areas in Uzbekistan and Slovakia and their classification. In Acta regionalia et environmentalica : the scientific journal for regional and environmental sciences. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2016. ISSN 1336-5452, 2016, roč. 13, č. 1, s. 12-16.
  článok

  článok


 6. DUBCOVÁ, Gabriela - SIEVERS, Georg. Significant attributes of social innovations. In Skúmanie vzťahu sociálnych inovácií a ekonomiky podniku za účelom zvyšovania konkurencieschopnosti podnikateľského subjektu : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4357-6, s. 32-40 CD-ROM. VEGA 1/0784/15 50%, VEGA 1/0546/15 50%.
  článok

  článok


 7. MÁTEL, Andrej. Klinická sociálna práca z hľadiska odbornej lexiky a terminológie. In Sociální práce : recenzovaný odborný časopis. - Brno ; Ostrava : Asociace vzdělavatelů v sociální práci : Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě, 2015. ISSN 1213-6204, 2015, roč. 15, č. 4, s. 5-15.
  článok

  článok


 8. SLÁVIK, Štefan. Classification of business models. - Registrovaný: Web of Science. In Finance and performance of firms in science, education and practice. International scientific conference. Finance and performance of firms in science, education and practice : proceedings of the 7th international scientific conference : april 23 - 24, 2015, Zlín, Czech Republic. - Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2015. ISBN 978-80-7454-482-8, s. 1323-1333 CD-ROM.
  článok

  článok


 9. STRÁDAL, Jiří. Národní soustava kvalifikací jako způsob, jak zefektivnit trh práce. In Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2014. ISSN 1802-5854, 2014, roč. 8, č. 2, s. 20-23. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0184766/FSP_2014-02.pdf>
  článok

  článok


 10. KOVAĽOVÁ, Marcela - KUCHÁROVÁ, Veronika. Typológia podnikovej kultúry na príklade vysokoškolského pracoviska. In Trendy ekonomiky a managementu : [vědecký časopis]. - Brno : Fakulta podnikatelská Vysokého učení technického v Brně, 2014. ISSN 1802-8527, 2014, roč. 8, č. 21, s. 18-30.
  článok

  článok