Výsledky vyhľadávania

 1. DOMARACKÁ, Denisa - KŇAŽKOVÁ, Veronika. Statutory Audit in Slovakia – Significant Phenomenon of Global European Changes. - Registrovaný v: Web of Science. In Globalization and its Socio-Economic Consequences 2019. International Scientific Conference. Globalization and its Socio-Economic Consequences 2019 : Sustainability in the Global-Knowledge Economy. - Zilina : University of Zilina, Faculty of Operation and Economics Transport and Communications, 2020. ISSN 2261-2424, pp. 1-6 online.
  článok

  článok

 2. MAJOROVÁ, Miriam. Výkazníctvo štátnej správy a samosprávy v období pandémie. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. ISSN 1337-0197, 2020, roč. 15, č. 5, s. 1-2.
  článok

  článok

 3. PECH, Martin - PECHOVÁ, Lucie. The Evaluation of the Success Rate of Corporate Failure Prediction in a Five-Year Period. In Journal of Competitiveness : Scientific Journal from the Field of Management and Economics. - Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2020. ISSN 1804-1728, 2020, vol. 12, no. 1, pp. 108-124 online.
  článok

  článok

 4. LUKÁČ, Jozef. Východiská účtovania podľa medzinárodných štandardov finančného vykazovania. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód X.. medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód X. (2020) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 10. medzinárodnej vedeckej konferencie. - Košice : KKM PHF, 2020. ISBN 978-80-225-4723-9, s. 44-51. I-20-108-00.
  článok

  článok

 5. ZELINOVÁ, Silvia. Segmentation of Insurance Contracts Under IFRS 17. In Fakulta hospodárskej informatiky EU. Katedra matematiky a aktuárstva. Aktuárska veda v teórii a v praxi 2020 : recenzovaný monografický zborník vedeckých prác: Reviewed Collection of Resarch Papers. - Brno : H.R.G. spol. s r.o., 2020. ISBN 978-80-88320-36-4, s. 156-163. VEGA 1/0618/17.
  článok

  článok

 6. CERQUEIRA, Antonio - PEREIRA, Claudia. The Effect of Economic Conditions on Accounting Conservatism under IFRS in Europe. In Národohospodářský obzor : časopis věnovaný otázkám národohospodářským a sociálněpolitickým. - Brno : Ekonomicko-správní fakulta MU, 2020. ISSN 1213-2446, 2020, vol. 20, no. 1-2, pp. 137-169.
  článok

  článok

 7. SOKIL, Oleh et al. Social and Environmental Costs: the Impact of Accounting and Analytical Support on Enterprises’ Sustainable Development in Germany and Ukraine. In Economic annals-XXI : Research Journal. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2020. ISSN 1728-6239, 2020, vol. 181, no. 1-2, s. 124-136.
  článok

  článok

 8. HINKE, Jana et al. Revenue Management of Changes in Foreign Exchange Rates - Case Study of Production Companies with Foreign Participation in the Czech Republic. In Economic annals-XXI : Research Journal. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2020. ISSN 1728-6239, 2020, vol. 181, no. 1-2, s. 115-123.
  článok

  článok

 9. KOPČÁKOVÁ, Janka. Kontrolný výkaz k dani z pridanej hodnoty v praxi. In STEP. workshop. Zborník príspevkov a abstraktov z workshopu STEP : 13.11.2020, Košice. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4780-2, s. 48-57 online.
  článok

  článok

 10. BAGIOVÁ, Alexandra. Metodika analýzy dôsledkov prechodu vykazovania z US GAAP na IFRS. In Acta Sting : recenzovaný vědecký časopis. - Brno : Akademie Sting. ISSN 1805-6873, 2020, vol. 9, no. 2, pp. 6-21 online.
  článok

  článok