Výsledky vyhľadávania

 1. DUDÁŠ-PAJERSKÁ, Erika - ŽEVCOVÁ, Ivana. Competitiveness of Milk as a Selected Slovak Product of Animal. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2020. ISSN 1335-9746, 2020, roč. 19, č. 1, s. 51-64 online.
  článok

  článok

 2. TÓTH, Miroslav - TÓTHOVÁ, Alena. Spotreba a produkcia mäsa v kontexte potravinovej sebestačnosti Slovenskej republiky. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2019. ISSN 2454-1028, 2019, roč. 16, č. Mimoriadne vydanie, s. 27-46 online. KEGA 002EU-4/2019.
  článok

  článok

 3. MACHALINA, Denis - NÉMETHOVÁ, Jana. Vybrané štatistické metódy a ukazovatele hodnotenia poľnohospodárstva. In Geografické informácie. - Nitra : Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2018. ISSN 1337-9453, 2018, roč. 22, č. 1, s. 300-316.
  článok

  článok

 4. MASÁR, Ivan. Porovnanie produkcie mlieka na Slovensku a vo svete. In Ekonomika poľnohospodárstva : vedecké periodikum k otázkam agrárnej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2018. ISSN 1338-6336, 2018, roč. 18, č. 3, s. 5-15.
  článok

  článok

 5. TRUBAČOVÁ, Anna. Vývoj cenovej parity na jednotlivých stupňoch potravinovej vertikály. In Ekonomika poľnohospodárstva : vedecké periodikum k otázkam agrárnej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2018. ISSN 1338-6336, 2018, roč. 18, č. 3, s. 30-31.
  článok

  článok

 6. Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby za 4. štvrťrok a bilancia plodín za 2. polrok. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2018. 45 s. Odvetvové štatistiky.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. Súpis hospodárskych zvierat k 31. 12. 2017. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2018. 9 s. Odvetvové štatistiky. ISBN 978-80-8121-645-9.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. Štrukturálne zisťovanie fariem 2016 - typológia fariem. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2018. 57 s. Odvetvové štatistiky. ISBN 978-80-8121-676-3.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby, bilancia plodín za 1. štvrťrok : 1/2017. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. 13 s. Odvetvové štatistiky.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. ŠÚBERTOVÁ, Elena. Komparácia výsledkov podnikateľských subjektov v slovenskom poľnohospodárstve. In Zhodnotenie efektívnosti financovania projektov na podporu rozvoja podnikania a faktory zvyšovania výkonnosti poľnohospodárskych podnikov II. : [recenzovaný zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4400-9, s. 68-77.
  článok

  článok