Výsledky vyhľadávania

 1. MAJERNÍK, Milan et al. Environmental Profile Assessment of Passenger Car Components. - Registrovaný: Scopus. In Ecological Engineering & Environmental Technology : [International Scientific Journal Widely looking up of Ecological and Technological Solutions Related to Environmental Engineering]. - Lublin : Polish Society of Ecological Engineering. ISSN 2719-7050, 2022, vol. 23, no. 1, pp. 76-87 online. KEGA 032EU-4/2020, KEGA 002TUKE-4/2020.
  článok

  článok

 2. BIELA, Alexandra. Zelená výroba ako súčasť rozvojového manažmentu výroby. In Ekonomika, financie a manažment podniku XV. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4858-8, s. 34-42 online. VEGA 1/0375/20.
  článok

  článok

 3. STRIČÍK, Michal. Obehové hospodárstvo. In Odpady : minimalizácia, zhodnocovanie, a zneškodňovanie. - Bratislava : Wolters Kluwer SR. ISSN 1335-7808, 2020, roč. 20, č. 12, s. 5-8.
  článok

  článok

 4. PUSZTIOVÁ, Lea - DUBCOVÁ, Gabriela. The Importance of Eco-Innovations with Focus on Eco-Innovation Index. In EDAMBA 2020. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2020 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4794-9, pp. 533-540 online.
  článok

  článok

 5. PROCHÁZKOVÁ, Katarína. Pure Junk : dizajn, funkčnosť, recyklácia. In Metamorfózy startupov na ceste za podnikateľským úspechom : recenzovaný zborník prípadových štúdií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4767-3, s. 96-97 online.
  článok

  článok

 6. MATUŠOVIČOVÁ, Monika. Vybrané problémy v oblasti udržateľnej módy. In Kruh sa uzatvára. Od lineárnej ekonomiky k cirkulárnej ekonomike : zborník vedeckých statí z riešenia vedeckého projektu VEGA č. 1/0587/19. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4771-0, s. 46-54 online. VEGA 1/0587/19.
  článok

  článok

 7. KMETY BARTEKOVÁ, Mária. Sustainable Consumption and Production and Their Measurement in Slovakia. In Socio-Economic Determinants of Sustainable Consumption and Production : Proceedings of Scientific Papers. - Brno : Masaryk University Press, 2020. ISBN 978-80-210-9705-6, pp. 152-162 online. VEGA 1/0708/20.
  článok

  článok

 8. KMETY BARTEKOVÁ, Mária - RYBÁROVÁ, Daniela. Sustainable Development Goal 12 as the Tool to Ensure Sustainable Consumption, Production and Economic Growth in Slovakia. In Socio-Economic Determinants of Sustainable Consumption and Production : Proceedings of Scientific Papers. - Brno : Masaryk University Press, 2020. ISBN 978-80-210-9705-6, pp. 163-172 online. VEGA 1/0708/20.
  článok

  článok

 9. HLAVATÝ, Ivan. Implementácia ekodizajnu na v slovenských firmách. In Informatizácia spoločnosti a jej interakcia so vzdelávacím systémom 2019. medzinárodná vedecká konferencia. Informatizácia spoločnosti a jej interakcia so vzdelávacím systémom 2019 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 13.9.2019 Skalica, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4688-1, s. 21-25 CD-ROM. VEGA 1/0543/18.
  článok

  článok

 10. ZENDULKA, Lukáš. Inovácie obchodných modelov v podnikoch výrobnej sféry na Slovensku v kontexte udržateľného rozvoja. In Prístupy k obchodným modelom v kontexte udržateľného rozvoja : vedecké state : VEGA 1/0282/15. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4393-4, s. 55-58.
  článok

  článok