Výsledky vyhľadávania

 1. GORLEVSKAYA, Liudmila et al. Innovations and New Product Development: Evidence from Enterprises Active in Slovak Republic. - Registrovaný: Scopus. In Journal of Applied Economic Sciences. - Craiova : Spiru Haret University. ISSN 2393-5162, 2018, vol. 13, no. 1, pp. 164-173 online. VEGA 1/0637/17.
  článok

  článok

 2. ŠTETKA, Peter - ŠLOSÁR, Róbert - MAJTÁN, Štefan. The Role of cultural diversity in new product sales forecasting. In Studia Ekonomiczne : Zeszyty naukowe Uniwersytetu ekonomicznego w Katowicach. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. ISSN 2083-8611, 2016, nr. 280, s. 199-211. VEGA 1/0546/15.
  článok

  článok

 3. ŠLOSÁR, Róbert. Úloha inovácií v rozvoji organizácii. In Marketing Lounge : nezávislá nezisková open-source internetová stránka venovaná problematike súčasných a budúcich trendov v marketingu. - San Francisco : WordPress Foundation, 2015, 2015, č. 12, s. [1-4] [3,12 NS] online. I-15-102-00 (50%), VEGA 1/0546/15 (50%).
  článok

  článok

 4. KIM, W. Chan - MAUBORGNE, Renée. Strategie modrého oceánu : umění vytvořit si svrchovaný tržní prostor a vyřadit tak konkurenty ze hry. Praha : MANAGEMENT PRESS, 2005, dotlač 2012. 236 s. Knihovna světového managementu, Sv. 15. ISBN 80-7261-128-3. [Počet ex. : 9, z toho voľných 2, prezenčne 7]
 5. ANDRÁŠIK, Ladislav. Horizonálna a vertikálna diverzifikácia znalostí: základ strategickej iniciatívy a konkurenčnej spôsobilosti národohospodárskeho komplexu. In Inovácie: podniková prax, vzdelávanie a teória. - Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2012. ISBN 978-80-85659-68-9, s. 179-197. VEGA 1/0536/10.
  článok

  článok

 6. KNOŠKOVÁ, Ľubica. Nové trendy a prístupy k inováciám v dizajne. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2012. ISSN 1337-7493, 2012, roč. 5, č. 17, s. 64-72. VEGA 1/0529/12.
  článok

  článok

 7. GAJDOVÁ, Denisa. Význam marketingu v malých a stredných podnikoch počas globálnej krízy. In Aktuálne problémy podnikania v podmienkach krízy : [zborník vedeckých prác]. - Šoporňa : Vydavateľstvo Ľuboš Janica, 2012. ISBN 978-80-970622-2-4, s. 56-60.
  článok

  článok

 8. FILO, Peter - HASPROVÁ, Mária - ŽÁK, Štefan. Projekt ako novo definovaná forma produktu s aplikáciami marketingu. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2011. ISSN 1337-7493, 2011, roč. 4, č. 13, s. 5-19.
  článok

  článok

 9. VASIĽOVÁ, Mária. Difúzne modely nových produktov a ich postavenie vo výskume spotrebiteľského správania. In MERKÚR 2010 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Európskeho týždňa vedy. - Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2010. ISBN 978-80-225-3099-6, s. 557-562.
  článok

  článok

 10. Nové prístupy k riadeniu ponuky priemyselných podnikov : zborník vedeckých statí. Zostavil Pavol Kita. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 144 s. [7,460 AH]. VEGA 1/0228/08. ISBN 978-80-225-3054-5. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]