Výsledky vyhľadávania

 1. SANDOR SZUCS, Robert. Consumer Awareness and Consumer Protection in Hungary. In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2018. ISSN 1857-7431, 2018, vol. 14, no. 4, pp. 61-72.
  článok

  článok

 2. SÍBERT, Adam. Verejné statky v meste a ich vplyv na cenu nehnuteľností – empirické prístupy. In Veřejná správa 2016. mezinárodní vědecké konference. Veřejná správa 2016 : sborník příspěvků z 11. mezinárodní vědecké konference: Pardubice, 22. 9. 2016. - Pardubice : Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, 2016. ISBN 978-80-7560-041-7, s. 118-125. VEGA 1/0886/16.
  článok

  článok

 3. DZIURA, Boris. Vplyv pojmu modrá ekonomika na zmeny ekonomického myslenia. - Registrovaný: Web of Science. In Medzinárodné vzťahy 2015. Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2015 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov zo 16. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 3. - 4. december 2015. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2015. ISBN 978-80-225-4219-7, s. [253-258] CD-ROM. VEGA 1/0267/15.
  článok

  článok

 4. JANKELOVÁ, Nadežda. Výzvy riadenia ľudských zdrojov v kontexte zdravotníckych organizácií. In Hodnotenie a postoje zamestnávateľských subjektov k potrebám rozvoja ekonomických vedomostí a podnikateľských zručností absolventov neekonomických študijných odborov vybraných fakúlt : recenzovaný zborník vedeckých prác : celoživotná kariéra a trh práce 3. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3895-4, s. 16-25. KEGA 006EU-4/2013 (100 percent).
  článok

  článok

 5. SZARKOVÁ, Miroslava. K otázkam zvyšovania úrovne ekonomickej a finančnej gramotnosti. In Hodnotenie a postoje zamestnávateľských subjektov k potrebám rozvoja ekonomických vedomostí a podnikateľských zručností absolventov neekonomických študijných odborov vybraných fakúlt : recenzovaný zborník vedeckých prác : celoživotná kariéra a trh práce 3. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3895-4, s. 103-110. VEGA 1/0053/12.
  článok

  článok

 6. GERTLER, Ľubomíra. K otázkam skvalitňovania ekonomického vzdelávania v SR. In Hodnotenie a postoje zamestnávateľských subjektov k potrebám rozvoja ekonomických vedomostí a podnikateľských zručností absolventov neekonomických študijných odborov vybraných fakúlt : recenzovaný zborník vedeckých prác : celoživotná kariéra a trh práce 3. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3895-4, s. 111-116. VEGA 1/459/07.
  článok

  článok

 7. MUCHOVÁ, Eva. Postavenie makroekonómie a ekonomickej vedy v pokrízovom období. In Vybudovanie laboratória makroekonomických analýz a prognóz III. : recenzovaný zborník príspevkov z vedeckého a odborného workshopu v rámci riešeného projektu OPVaV a aktivity s názvom Vytvorenie excelentného pracoviska ekonomického výskumu pre riešenie civilizačných výziev v 21. storočí : Bratislava 26. august 2013. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3682-0, s. [1-5] CD-ROM. VEGA 1/0174/11, ITMS 26240120032.
  článok

  článok

 8. MIKUŠ, Tomáš - MIKUŠOVÁ MERIČKOVÁ, Beáta. Verejné financovanie a produkcia statkov v kontexte metodológie individualizmu - teoretický pohľad. In Nové trendy 2012 : sborník příspěvků zo [VII. ročníku] mezinárodní vědecké konference : Znojmo [22. - 23. 11. 2012]. - Znojmo : Soukromá vysoká škola ekonomická, 2012. ISBN 978-80-87314-29-6, s. 168-175.
  článok

  článok

 9. ŠIKULA, Milan. Globálna kríza - výzva k metodologickej inovácii vymedzovania funkcii štátu v ekonomike. In Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky: spomalenie rastu a vysoká nezamestnanosť : súbor vedeckých prác z konferencie k prezentácii monografie : 20. septembra 2011 v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3354-6, s. 62-73.
  článok

  článok

 10. PIOVARČIOVÁ, Veronika. Znalostná spoločnosť: trendy a výzvy. In Ekonomická teória a ekonomická realita : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 11. november 2011 Bratislava. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2011. ISBN 978-80-225-3286-0, s. [439-444]. VEGA 268 (50 percent), ITMS 26240120032 (50 percent).
  článok

  článok