Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 1734  
Vaša otázka: Heslá = "vyučovanie"
 1. MÍSAŘOVÁ, Darina - SVOBODOVÁ, Hana - MAŠTEROVÁ, Vendula. Geoinformační dovednosti ve výuce zeměpisu. In Geografické rozhledy : časopis pro další vzdělávání v geografii. - Praha : Česká geografická společnost, 2022. ISSN 1210-3004, 2022, roč. 31, č. 2, s. 26-27.
  článok

  článok

 2. HAVLINOVÁ, Ivana. Volby jako téma pro výuku geografie. In Geografické rozhledy : časopis pro další vzdělávání v geografii. - Praha : Česká geografická společnost, 2022. ISSN 1210-3004, 2022, roč. 31, č. 3, s. 24-27.
  článok

  článok

 3. TURECKIOVÁ, Michaela - TURECKIOVÁ, Wanda. Co-Teaching Strategies and their Application in Regional Education and Adult Education. In Regionální rozvoj mezi teorií a praxí. - Praha : Vysoká škola regionálního rozvoje Praha, 2022. ISSN 1805-3246, 2022, č. 1, s. [1-9].
  článok

  článok

 4. NOVÁK, Jaromír. Štruktúra kurikula a pilotné overovanie nových kurzov pre doktorandov a začínajúcich odborných asistentov na EBA ako intelektuálny výstup projektu HOSUED. In Profesijný rozvoj učiteľov vysokých škôl ako nástroj podpory učenia sa študentov. Medzinárodná vedecká konferencia. Profesijný rozvoj učiteľov vysokých škôl ako nástroj podpory učenia sa študentov : recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2022. ISBN 978-80-225-4954-7, s. 77-89 online. Erasmus+ 2020-1-SK01-KA203-078299.
  článok

  článok

 5. GUŽÍKOVÁ, Libuša - POLÁČKOVÁ, Vladimíra. Sociálny aspekt integrácie žiaka s ADHD na prvom stupni základnej školy. In Grant Journal : vědecký časopis. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2022. ISSN 1805-0638, 2022, roč. 11, č. 1, s. 6-11.
  článok

  článok

 6. HORBULÁK, Zsolt - LEŠKO, Peter. Zásady efektívneho online vzdelávania – aplikácia na predmet základy ekonómie. In Profesijný rozvoj učiteľov vysokých škôl ako nástroj podpory učenia sa študentov. Medzinárodná vedecká konferencia. Profesijný rozvoj učiteľov vysokých škôl ako nástroj podpory učenia sa študentov : recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2022. ISBN 978-80-225-4954-7, s. 52-61 online. K-20-035-00.
  článok

  článok

 7. MARKOVA, Elena Michajlovna - ZAYTSEVA, A.G. Influence of English in Learning Russian As a Second Foreign Language in the Slavic Audience. In Jazyk i kuľtura v globaľnom mire : Sbornik statej. - Petrohrad : Izdateľstvo Lema, 2022. ISBN 978-5-00105-694-2, s. 370-375 online.
  článok

  článok

 8. KOPANIČOVÁ, Janka - DAMAŠKOVÁ, Tatiana. Vplyv použitia webkamier na strane študentov v procese synchrónnej online výučby. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. - Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2022. ISSN 1335-5864, 2022, roč. 33, č. 2-3, s. 11-22.
  článok

  článok

 9. BLAHUŠIAKOVÁ, Miriama - MOKOŠOVÁ, Daša. Vplyv COVID-19 na vzdelávací proces na Fakulte hospodárskej informatiky z pohľadu študenta. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2021. ISSN 1339-987X, 2021, roč. 19, č. 1, s. 5-19 online. VEGA 1/0121/21.
  článok

  článok

 10. JURÍK, Pavol. Tradičná výučba versus diaľková on-line výučba pri štúdiu informatiky na vysokej škole. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2021. ISSN 1339-987X, 2021, roč. 19, č. 1, s. 55-65 online. KEGA 019EU-4/2020.
  článok

  článok