Výsledky vyhľadávania

 1. Rural Inspiration Awards 2019 : The European Agricultural Fund for Rural Development : Project Brochure. 1st Edition. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2020. 34 s. European Network for Rural Development. ISBN 978-92-76-11545-8. ISSN 2529-4954. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. ČULKOVÁ, Katarína - WEISS, Erik. Vývoj fixných a variabilných nákladov energetickej spoločnosti. In Financie, účtovníctvo, dane 2020. vedecký seminár. Financie, účtovníctvo, dane 2020 a ich právne aspekty so zameraním na súčasné problémy : elektronický recenzovaný zborník vedeckých prác. - Košice : Katedra finančného riadenia podniku PHF EU, 2020. ISBN 978-80-225-4762-8, s. 17-24 online. VEGA 1/0515/18, VEGA 1/0651/18, KEGA 006TUKE-4/2019.
  článok

  článok

 3. NAGY, Zoltán - SZÉP, Tekla Sebestyén - SZENDI, Dóra. Regional Inequalities in Residential Energy Use of Hungarian Urban Areas. In Trendy ekonomiky a managementu : [vědecký časopis]. - Brno : Fakulta podnikatelská Vysokého učení technického v Brně, 2019. ISSN 1802-8527, 2019, roč. 13, č. 33, s. 59-69.
  článok

  článok

 4. STRIČÍK, Michal et al. Potential of Using Renewable Energy Sources for the Electricity Production in Vojany Thermal Power Plant. In ESPM 2018. International Scientific Worskshop Engineering Sciences and Production Management. Engineering Sciences and Production Management 2018 : Proceedings from the International Scientific Workshop, 17.-18.1.2019, (Tatranská Lomnica, Slovakia). - Košice : Pro Enviro, 2019. ISBN 978-80-89721-45-0, s. 63-70. VEGA 1/0582/17.
  článok

  článok

 5. FERENCZ, Vojtech et al. Management of Raw-energy Recovery of Waste in Slovakia. - registrovaný: SCOPUS. In Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies. International Conference. Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies III : Proceedings of the 3rd International Conference on Engineering Sciences and Technologies. - Leiden : CRC Press/Balkema, 2019. ISBN 978-0-367-07509-5, s. 363-368. VEGA 1/0251/17, KEGA 026EU-4/2018.
  článok

  článok

 6. DZIURA, Boris. Vzácne zeminy, perspektívy rozvoja ťažby a ich ekonomického využitia. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2018 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4506-8. ISSN 2585-9404, s. 103-109 online.
  článok

  článok

 7. STRIČÍK, Michal - SUDZINA, Marián - ROVNÝ, Patrik. Využívanie špecifických druhov rastlín a s nimi asociovaných mikroorganizmov na dekontamináciu pôdy, energetické a iné účely. In Odpady : odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, obce, štátnu správu a občanov. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2017. ISSN 1335-7808, 2017, roč. 17, č. 1, s. 18.
  článok

  článok

 8. Improving Energy Efficiency in the Agro-food Chain. Paris : OECD, 2017. 105 s. OECD Green Growth Studies. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/improving-energy-efficiency-in-the-agro-food-chain_9789264278530-en> ISBN 978-92-64-27852-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. COAL 2017 : Analysis and Forecasts to 2022. Paris : OECD/IEA, 2017. 144 s. Market Report Series. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/energy/market-report-series-coal-2017_coal_mar-2017-en> ISBN 99789264287563. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. KOLOŠTA, Stanislav - FLAŠKA, Filip. Priemyselné a bioenergetické lokálne produkčné systémy. Banská Bystrica : BELIANUM, 2017. 119 s. Ekonomická fakulta. ISBN 978-80-557-1254-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]