Výsledky vyhľadávania

 1. KAWKA, Inga. The Model of the Integration of the Swiss Confederation with the European Union. In Verejná správa a spoločnosť : [vedecký časopis]. - Košice : Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, 2018. ISSN 1335-7182, 2018, roč. 19, č. 1, s. 37-48.
  článok

  článok


 2. ŠANDOR, Filip - GURŇÁK, Daniel. Priestorové zameranie zahraničnej politiky SR v období rokov 1993 až 2018. In Geografia : časopis pre základné, stredné a vysoké školy. - Bratislava : Ing. Eva Jankovičová - EPL, 2018. ISSN 1335-9258, 2018, roč. 26, č. 1, s. 20-27.
  článok

  článok


 3. JOHNSON, Zdenka. From Bilateralism to Limited Neutrality: American Foreign Trade 1933-1939. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2018. ISSN 1339-2751, 2018, roč. 16, č. 3, s. 236-270.
  článok

  článok


 4. CIBUĽA, Adam. Slovensko-čínske vzťahy na pozadí iniciatívy novej hodvábnej cesty. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2018 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4506-8. ISSN 2585-9404, s. 39-45 online.
  článok

  článok


 5. LAJČIAK, Milan. New political perspectives on Korean peninsula. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2018 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4506-8. ISSN 2585-9404, s. 278-298 online.
  článok

  článok


 6. ČIEFOVÁ, Michaela. Characteristics of Slovak culture in the context of bilateral Austrian-Slovak relations. In Journal of Intercultural Management. - Łódź : Społeczna Akademia Nauk. ISSN 2543-831X, 2017, vol. 9, no. 2, pp. 81–101 online.
  článok

  článok


 7. ONDRIAŠ, Juraj. China – India relations in the new millennium. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2016. ISSN 0323-262X, 2016, roč. 45, č. 2, s. 170-180.
  článok

  článok


 8. POLAČKOVÁ, Zuzana - VAN DUIN, Pieter. The Dwarf and the giant: Montenegrin-Russian relations and Montenegro`s 'cult of Russia', c. 1700 - 2015. In Studia politica Slovaca : časopis pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a medziárodné vzťahy. - Bratislava : Ústav politických vied SAV, 2016. ISSN 1337-8163, 2016, roč. 9, č. 1, s. 31-55.
  článok

  článok


 9. KUBICOVÁ, Jana - ZÁHUMENSKÁ, Miroslava. The Relationship between taxation and bilateral investment agreements - case of the Slovak Republic. In International journal of research in business studies and management. - Hyderabad : Sryahwa Publications, 2016. ISSN 2394-5923, 2016, vol. 3, no. 1, pp. 9-22. VEGA 1/0238/13.
  článok

  článok


 10. DUDÁŠOVÁ, Marianna. Nemecko-turecké vzťahy vo svetle migračnej krízy. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2016 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4281-4, s. 108-121 CD-ROM.
  článok

  článok