Výsledky vyhľadávania

 1. DRIENIKOVÁ, Kristína - ZUBAĽOVÁ, Ľubica - DRUŽBACKÁ, Barbora. Impact of Chinese Positions and BRI Projects in the Western Balkans on the EU Agenda in the Region. Aut. Barbora Družbacká. In Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment. International Joint Conference. Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment : Proceedings from 20th International Joint Conference, October 26 - 27, 2020, Prague, Czech Republic and Bratislava, Slovakia. - Praha : Oeconomica Publishing House, University of Economics, Prague, 2020. ISBN 978-80-245-2395-8. ISSN 2453-6113, pp. 43-56 online. VEGA 1/0039/20, VEGA 1/0777/20.
  článok

  článok

 2. PARAJKA, Branislav. Účtovné špecifiká európskej spoločnosti, európskeho družstva alebo európskeho zoskupenia hospodárskych záujmov so sídlom v SR. In AIESA 2020. medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník abstraktov - 19. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. a dekana Fakulty hospodárskej informatiky prof. Ing. Ivana Brezinu, CSc., 13. novembra 2020, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2020, s. 13 online.
  článok

  článok

 3. BRAJERČÍKOVÁ, Stanislava - KŘÍŽ, Zdeněk. Divergencie v nemecko-poľskej bilaterálnej kooperácii. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2019. ISSN 1339-2751, 2019, roč. 17, č. 3, s. 188-209.
  článok

  článok

 4. SHTULER, Iryna Yu. - BOLDUIEVA, Oksana V. - BOGMA, Olena S. The Genesis of Economic Safety of the Country as a Category. In Actual Problems of Economics. - Kiev : National Academy of Management, 2019. ISSN 1993-6788, 2019, no. 1, pp. 4-10.
  článok

  článok

 5. BROCKOVÁ, Ingrid. Modern Economic Diplomacy of Small States. In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. - Banská Bystrica ; Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB : BELIANUM. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2019. ISSN 1335-2741, 2019, roč. 22, č. 2, s. 12-25.
  článok

  článok

 6. ROMŽA, Sergej. Nekonzistentnosť obligačných podmienok poskytovania nenávratného finančného príspevku a jej trestnoprávne konzekvencie, pri trestnom čine poškodzovania finančných záujmov Európskej únie. In Forenzní vědy, právo, kriminalistika : vědecký časopis/scientific journal. - Praha 10 : Vysoká škola finanční a správní, 2018. ISSN 2533-4387, 2018, roč. 3, č. 2, s. 146-153.
  článok

  článok

 7. KRÁLOVIČOVÁ, Michaela. Zahraničnoobchodná expanzia Číny a jej dosahy na presadzovanie ekonomických záujmov Európskej únie (na príklade vybraného odvetvia) : dizertačná práca. Školiteľ: Peter Baláž. Bratislava, 2018. 181 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 8. OBADI, Saleh Mothana et al. Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky. Recenzenti: Vladimír Gonda, Ľudmila Lipková. 1.vydanie. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2018. [324 s.] [17 AH]. VEGA 2/0005/16, VEGA 2/0109/16, VEGA 2/0182/17, VEGA 1/0946/17, VEGA 1/0654/16 (V-16-100-00). ISBN 978-80-7144-294-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. TRÁVNÍČKOVÁ, Zuzana. Cesta Evropské unie k arktické politice. In Medzinárodné vzťahy : interdisciplinárny vedecký časopis. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2017. ISSN 1336-1562, 2017, roč. 15, č. 3, s. 296-309.
  článok

  článok

 10. KURUCZ, Milan. Ekonomické záujmy v zahraničnej politike. - Registrovaný: Web of Science. In Medzinárodné vzťahy 2017: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2017 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 18. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 30.11.-1.12.2017. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2017. ISBN 978-80-225-4488-7, s. 649-657 online.
  článok

  článok