Výsledky vyhľadávania

 1. MAYNARD, Jennifer. Financial accounting, reporting & analysis. 2nd ed. Oxford : Oxford University Press, 2017. xxiii, 907 s. ISBN 978-0-19-874531-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 2. ŠRÁMKOVÁ, Alice - KŘIVÁNKOVÁ, Martina. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví. 7. aktual. vyd. Praha : Institut certifikace účetních, 2017. 334 s. Vzdělávání účetní profese v ČR. ISBN 978-80-87985-10-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 3. Proces zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1337-0197, 2017, roč. 12, č. 3, s. 13-18.
  článok

  článok


 4. LOVCIOVÁ, Kornélia. Particular features of the consolidated annual report. In Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie. Medzinárodná vedecká konferencia. Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : Zuberec - Univerzitné stredisko UNIZA, 11. - 13. septembra 2017. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4415-3, s. 113-117. VEGA 1/0512/16.
  článok

  článok


 5. HORNICKÁ, Renáta. Structured entities and its presentation according to IFRSs. In Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie. Medzinárodná vedecká konferencia. Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : Zuberec - Univerzitné stredisko UNIZA, 11. - 13. septembra 2017. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4415-3, s. 44-48. KEGA 026EU-4/2016.
  článok

  článok


 6. MANOVÁ, Eva. Extraordinary accounts of the company in liquidation. In Quality and leading innovation. International scientific conference. Quality and leading innovation II. : proceedings : international scientific conference : 27. - 29. september 2016, Košice (SK), Uzhgorod (UA) [elektronický zdroj]. - Košice ; Uzgorod : Faculty of Business Economics with seat in Košice : Uzgorod National University, 2016. ISBN 978-617-589-123-0, s. 168 CD-ROM.
  článok

  článok


 7. NIŽNÍKOVÁ, Zuzana - IVANIČKOVÁ, Mariana. Komparácia účtovnej závierky vybraného podniku s účtovnou závierkou príspevkovej organizácie. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2016. ISSN 1335-9746, 2016, roč. 15, č. 2, s. 82-90.
  článok

  článok


 8. KATRÍKOVÁ, Daniela. Podniková kombinácia ako faktor optimalizácie vplyvu finančnej inštitúcie na jej kapitálovú primeranosť. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI [elektronický zdroj]. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2016. ISSN 1339-987X, 2016, roč. 14, č. 2, s. 90-104 online.
  článok

  článok


 9. VAŠEK, Libor. Účetnictví - výkaznictví : vybrané oblasti IFRS. Praha : Institut certifikace účetních, 2016. 200 s. Vzdělávání účetních v ČR. ISBN 978-80-87985-09-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 10. BRINDZOVÁ, Zuzana. Príklad aplikácie metódy úplnej konsolidácie v samospráve. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. ISSN 1337-0197, 2016, roč. 11, č. 9, s. 20-23.
  článok

  článok