Výsledky vyhľadávania

 1. Modelovanie ekonomickej efektívnosti materiálovo energetického zhodnocovania komunálnych odpadov. Vedecký seminár k projektu VEGA č. 1/0582/2017. Modelovanie ekonomickej efektívnosti materiálovo energetického zhodnocovania komunálnych odpadov : recenzovaný elektronický zborník príspevkov z vedeckého seminára k projektu VEGA č. 1/0582/2017. Editori: Monika Bačová, Cyril Závadský ; recenzenti: Bohuslava Mihalčová, Marek Bežovský. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. CD-ROM 134 s. VEGA 1/0582/2017. ISBN 978-80-225-4581-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. ANDREJOVSKÝ, Pavol. Vybrané problémy využívania marketingových nástrojov v oblasti odpadového hospodárstva. In Marketing a obchod v teórii a praxi. Vedecký workshop v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2015. Marketing a obchod v teórii a praxi : elektronický zborník abstraktov z vedeckého workshopu v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2015 : [9. - 15. 11. 2015, Košice, Slovensko]. - Košice : Katedra obchodného podnikania PHF EU, 2015. ISBN 978-80-225-4186-2, s. 8 CD-ROM. Abstrakt.
  článok

  článok

 3. HUDEC, Marián. Veľká odpadová revolúcia. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : Vydavateľstvo Revue priemyslu, 2014. ISSN 1336-9857, november 2014, roč. 8, č. 11, s. 15.
  článok

  článok

 4. HUDEC, Marián. Nové technológie riešia staré problémy. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : Vydavateľstvo Revue priemyslu, 2014. ISSN 1336-9857, jún 2014, roč. 8, č. 6, s. 26-27.
  článok

  článok

 5. ORFÁNUS, Dominik. Socializmus na druhý pohľad. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2012. ISSN 1335-0684, 27. septembra 2012, roč. 22, č. 38.
  článok

  článok

 6. PEKÁR, Juraj et al. Modelovanie rozmiestňovania recyklačných centier. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. 226 s. [14,026 AH]. VEGA 1/0360/10. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/wkp4UALikC> ISBN 978-80-225-3349-2. [Počet ex. : 11, z toho voľných 6, prezenčne 4]
 7. ORFÁNUS, Dominik. Viac zberu, menej recyklácie. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2011. ISSN 1335-0684, 29. septembra 2011, roč. 21, č. 39.
  článok

  článok

 8. MEZEI, David - FILO, Peter. Odpady tiež potrebujú marketing. In Územná samospráva. - Žilina : MUNICIPALIA, a.s., 2011. ISSN 1336-6475, 2011, roč. 7, č. 3, s. 31-32.
  článok

  článok

 9. KONČALOVÁ, Alexandra - DUBCOVÁ, Alena. Postavenie odpadového hospodárstva vo svete a v Európskej únii. In Geografické štúdie. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2010. ISSN 1337-9445, 2010, roč. 14, č. 2, s. 42-53. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0146256/GS_2_2010_cely.pdf>
  článok

  článok

 10. HUDEC, Marián. Separovaný zber vo vlastnej réžii. In Komunálne financie : časopis o ekonomike miest a obcí. - Bratislava : SON MEDIA, 2010. ISSN 1337-2459, 2010, roč., č. máj, s. 12.
  článok

  článok