Výsledky vyhľadávania

 1. MAŠEK, František. MREL: ČNB zaujme individuální přístup. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2019. ISSN 1212-4273, 2019, roč. 26, č. 1, s. 22-23.
  článok

  článok


 2. DŽUŇOVÁ, Jana. Tendencie vývoja výdavkov na kultúru vo verejnej správe. In Verejná správa a spoločnosť : [vedecký časopis]. - Košice : Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, 2018. ISSN 1335-7182, 2018, roč. 19, č. 1, s. 97-109.
  článok

  článok


 3. WARD, Kevin. Policy Mobilities, Politics and Place: The Making of Financial Urban Futures. In European Urban and Regional Studies. - London : Sage Publications Ltd, 2018. ISSN 1461-7145, 2018, vol. 25, no. 3, pp. 266-283.
  článok

  článok


 4. HRAŠKOVÁ, Dagmar. Sociálny podnik osobitný druh podnikania. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1337-060X, 2018, roč. 13, č. 7-8, s. 41-45.
  článok

  článok


 5. BELANOVÁ, Katarína. Innovation Activities of Small and Medium-Sized Enterprises and Their Funding in the Slovak Republic. In Scientific Council of the Information Systems Management University. Transformation Processes the Development of Economic Systems in Conditions of Globalization: Scientific Bases, Mechanisms, Prospects : Collective Monograph. - Riga : ISMA University, 2018. ISBN 978-9984-891-05-7. ISSN 1492-8965, pp. 21-36 online [1,05 AH]. VEGA 1/0776/16.
  článok

  článok


 6. LUKÁČ, Jozef - MANOVÁ, Eva. Finančná situácia podniku so zameraním na cudzie zdroje financovania majetku. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2018. ISSN 1336-7137, 2018, roč. 14, č. 4, s. 21-30 online. I-18-110-00.
  článok

  článok


 7. HALÁSKOVÁ, Martina - BEDNÁŘ, Pavel. Public Research and Development in European Union Countries - Evaluation Based on Selected Indicators. In Scientific papers of the University of Pardubice. - Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2018. ISSN 1211-555X, 2018, č. 43, s. 74-86.
  článok

  článok


 8. ŠELIGOVÁ, Markéta. The Impact of Selected Financial Indicators Related to the Structure of Funding Sources on Corporate Liquidity in Energy Sector in the Czech Republic and Slovak Republic. In Scientific papers of the University of Pardubice [elektronický zdroj]. - Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2018. ISSN 1804-8048, 2018, no. 42, pp. 223-234.
  článok

  článok


 9. PETRÁŠ, Rastislav - VAŇOVÁ, Jaromíra. Crowdfunding - forma rizikového kapitálu. In Fórum manažéra : teória a prax v riadení podniku. - Trnava : Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu. Materiálovotechnická fakulta STU v Bratislave, 2018. ISSN 1336-7773, 2018, č. 1, s. 44-50.
  článok

  článok


 10. LISÝ, Ján. The Impact of Fiscal and Monetary Policy on Economic Growth and Cyclical Development of the Economy. In RUDN Journal of Economics. - Moscow : Peoples Friendship University of Russia. ISSN 2408-8986, 2018, vol. 26, no. 3, pp. 439-445. VEGA 1/0246/16.
  článok

  článok