Výsledky vyhľadávania

 1. NÉMETHOVÁ, Mojmíra. Kde chcú bývať firmy. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : SON MEDIA, 2016. ISSN 1336-9857, 2016, roč. 10, č. 3-4, s. 19-21.
  článok

  článok

 2. DARMO, Ľubomír. Môžeme považovať poskytovanie investičných stimulov za nástroj zvyšovania inovačnej aktivity? In Inovácie v podnikateľskom prostredí 2015 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4224-1, s. 14-21 CD-ROM. I-15-105-00.
  článok

  článok

 3. DARMO, Ľubomír. Rastie s prílevom priamych zahraničných investícií inovačná schopnosť Slovenska? In Inovácie v podnikateľskom prostredí 2015 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4224-1, s. 22-30 CD-ROM. I-15-105-00.
  článok

  článok

 4. ADAMÍK, Marián. Market timing stratégia pre investorov. In Sociálno-ekonomický obzor : recenzovaný odborný on-line časopis. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2014. ISSN 1339-2387, september 2014, roč. 2, č. 3, s. 41-46 online. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0194571/3_vydanie_sep_2014_4.pdf>
  článok

  článok

 5. ROGALSKA, Karin. Prečo práve Slovensko? A prečo nie? In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : Vydavateľstvo Revue priemyslu, 2013. ISSN 1336-9857, apríl 2013, roč. 7, č. 4, s. 10-12.
  článok

  článok

 6. LABAYE, Eric. Najväčší stimul, ktorý môže znovunaštartovať Európu : stanú sa súkromné investície motorom zotavenia HDP? In Goodwill : mesačník o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2013. ISSN 1337-9798, 2013, roč. 5, č. Február-Marec, s. 10-11. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0166495/GW_01-76_2802_final.pdf>
  článok

  článok

 7. JURIŠOVÁ, Vladimíra. Stakeholderi - kľúčový element CSR. In Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky '13 : recenzovaný zborník [príspevkov] z medzinárodnej vedeckej konferencie : vydaný ako mimoriadne číslo elektronického časopisu Podniková ekonomika a manažment : Rajecké Teplice 9. - 10. október 2013 [elektronický zdroj]. - [Žilina] : [Katedra ekonomiky Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity], [2013]. ISSN 1336-5878, s. 252-257.
  článok

  článok

 8. GRISÁKOVÁ, Nora. Real Option Game - Monopoly Approach. - Registrovaný: Web of Science. In Financial management of firms and financial institutions : proceedings : 9th international scientific conference : 9th - 10th september 2013, [Ostrava - Mariánské hory, Czech Republic]. - Ostrava : VŠB - Technical university of Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-3172-5. ISSN 2336-162X, s. 203-207 CD-ROM. VEGA 1/0488/12.
  článok

  článok

 9. PULLMANOVÁ, Terézia - SVOBODOVÁ, Valéria. Možnosti projektového financovania pri riadení rizík investičných projektov. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2012 : [zborník]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3452-9, s. 629-636. VEGA 1/1057/12.
  článok

  článok

 10. URBANOVSKÝ, Tomáš. Analýza stakeholderov v prostredí megaprojektov. In Manažment v teórii a praxi : zborník príspevkov z vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : 6. 12. 2012, Bratislava [elektronický zdroj]. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2012. ISBN 978-80-223-3351-1, s. 406-412.
  článok

  článok