Výsledky vyhľadávania

 1. FIFEKOVÁ, Elena et al. Dilemmas of Economic Growth : The Path from Unlimited Possibilities towards Responsibility? Reviewers: Daneš Brzica, Karol Morvay. 1st Edition. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2021. 78 s. [4,7 AH]. VEGA 2/0002/18, VEGA 1/0716/19. ISBN 978-80-7676-042-4.
 2. ČVIRIK, Marián - DZUROVÁ, Mária - ÖLVECZKÁ, Diana. Exploring the Attitude to Climate Change and Socio-Ecologically Responsible Consumption of the Slovaks. In Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment. International Joint Conference. Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment : Proceedings from 21th International Joint Conference, May 20 - 21, 2021, Prague, Czech Republic - Bratislava, Slovakia. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4816-8. ISSN 2453-6113, pp. 10-22 online.
  článok

  článok

 3. BAJKOVIČOVÁ, Ivana. Prehľad významných vodohospodárskych problémov na plánovacie obdobie 2022 – 2027. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2021. ISSN 0322-886X, 2021, roč. 64, č. 3-4, s. 16-19.
  článok

  článok

 4. MASLEN, Michal. Biologicky rozložiteľný odpad a klimatické zmeny. In Odpady : minimalizácia, zhodnocovanie, a zneškodňovanie. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021. ISSN 1335-7808, 2021, roč. 21, č. 6, s. 2-5.
  článok

  článok

 5. Krízové riešenia : správa o činnosti za rok 2020. Luxemburg : Európska investičná banka, 2021. 63 s. ISBN 978-92-861-4895-8. ISSN 2599-6762. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. STN EN ISO 14064-1: Skleníkové plyny : časť 1: Pokyny na kvantifikáciu emisií a odstránení skleníkových plynov a podávanie správ na úrovni organizácie : (ISO 14064-1: 2018). Bratislava : Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, 2020. 52 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. Joint Research Centre: Annual Report 2019 : The European Commission's Science and Knowledge Service. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2020. 85 s. ISBN 978-92-76-14137-2. ISSN 0376-5482. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. ĎURANA, Radovan. Slovakia Versus Carbon Taxes : A Serious Substitute for Existing Taxation or a New Tax Load? In 4Liberty.eu Review. - Lodz : Fundacja.Industrial, 2020. ISSN 2391-7083, 2020, no. 12, pp. 16-36.
  článok

  článok

 9. NOVÁK, Vladimír - VIKUKELOVÁ, Viera - ŠIATKOVSKÝ, Juraj. Klimatická zmena vo vzťahu k vode. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2020. ISSN 0322-886X, 2020, roč. 63, č. 3-4, s. 5-7.
  článok

  článok

 10. BEDNÁROVÁ, Emília. Vodné nádrže nielen v spektre klimatických zmien. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2020. ISSN 0322-886X, 2020, roč. 63, č. 3-4, s. 13-18.
  článok

  článok