Výsledky vyhľadávania

 1. KAŠŤÁKOVÁ, Elena. Obchodná spolupráca EÚ s Ruskom : (súčasný vývoj a perspektívy). Recenzenti: Vladimír Gonda, Miloslav Rosenberg. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. 97 s. [7,19 AH]. VEGA 1/0826/12. ISBN 978-80-225-3538-0. [Počet ex. : 12, z toho voľných 8, prezenčne 3]
 2. MARTYNIV, Halina. Povinnosti zmluvných strán v kontexte Dohovoru OSN o zmluvách o medznárodnej kúpe tovaru. In Societas et res publica : medzinárodný internetový vedecký časopis zameraný na problematiku verejnej správy v kontexte interdisciplinárnych spoločenských súvislostí. - Trnava : Fakulta sociálnych vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. ISSN 1338-6530, 2012, roč. 1, č. 3, s. 126-151 online. Dostupné na : <http://serp.fsv.ucm.sk/archive/2012/03/SOCIETAS-ET-RES-PUBLICA-2012-03.pdf>
  článok

  článok

 3. Assessing prospective trade policy : methods applied to EU-ACP economic partnership agreements. Abingdon : Routledge, 2011. xvi, 239 s. Routledge studies in development economics. ISBN 978-0-415-55403-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. DOBIŠ, Jaroslav - VÍGHOVÁ, Agneša. Etika v kontexte verejného obstarávania v Slovenskej republike, v Európskej únii a v Spojených štátoch amerických. In Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska : verejná správa - rozvojové trendy - manažment a podnikanie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava, 10. november 2011. - Bratislava : Inštitút aplikovaného manažmentu, 2011. ISBN 978-80-970802-1-1, s. 113-119.
  článok

  článok

 5. BALÁŽ, Peter. Zahraničnoobchodná politika opäť v centre záujmu slovenských politikov. In Eurobiznis : mesačník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : MF MEDIA, 2010. ISSN 1336-393X, 2010, roč. 10, č. 10, s. 28-29.
  článok

  článok

 6. BALÁŽ, Peter. Zahraničnoobchodná politika opäť v centre záujmu slovenských politikov. In Eurobiznis : mesačník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : MF MEDIA, 2010. ISSN 1336-393X, 2010, roč. 10, č. 9, s. 34-35.
  článok

  článok

 7. BUDJAČ, Milan. Medzinárodné investície a ich ochrana : dizertačná práca. Škol. Stanislav Mráz. Bratislava, 2009. 211 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 8. STIGLITZ, Joseph E. Záludnosti obchodních dohod. In Ekonom : časopis je součástí světové skupiny ekonomického a finančního tisku Dow Jones-Handelsblatt. - Praha : Economia, 2003. ISSN 1210-0714, 20.-26.2.2003, roč. 47, č. 8, s. 20.
  článok

  článok

 9. Teritoriální a komoditní informace: Rusko. In Obchod kontakt marketing : časopis pro zahraniční obchod. - Praha : QplusQ, 1999. ISSN 1210-0609, Listopad 1999, roč. 7, č. 11, s. 22.
  článok

  článok

 10. ŠVARC, Zbyněk. Vybrané otázky práva mezinárodního obchodu. Praha : VŠE - Fakulta mezinárodních vztahů, 1998. 252 s. ISBN 80-7079-882-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]