Výsledky vyhľadávania

 1. PÁLEŠ, Michal. Grafická podpora jazyka R pri štatistických analýzach. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2016. ISSN 1210-1095, 2016, roč. 26, č. 1, s. 82-91.
  článok

  článok

 2. KUCHAROVÁ, Jana. Možnosti grafického znázornenia definície pomocou myšlienkovej a pojmovej mapy. In Nové výzvy pre vzdelávanie v oblasti odborného jazyka a interkultúrnej komunikácie : zborník vedeckých prác. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri SAV, 2015. ISBN 978-80-969043-9-6, s. 57-65 CD-ROM.
  článok

  článok

 3. KULTAN, Jaroslav. Economic analysis of business activity with the use of IT (management and control and PVD). In Trends and Innovation in E-business, Education and Security. Medzinárodná vedecká videokonferencia. Trends and Innovation in E-business, Education and Security : Proceedings, dňa 19.11.2014. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2014. ISBN 978-80-225-3987-6, pp. 45-49 CD-ROM.
  článok

  článok

 4. POLÁČEK, Marian. Zlatý rez. In Informatizácia spoločnosti a jej interakcia so vzdelávacím systémom 2011 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie organizovanej v rámci podujatí k 15. výročiu založenia Katedry informatiky obchodných firiem Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave : 10. 11. 2011 Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3311-9, s. 55-61.
  článok

  článok

 5. LIPTÁKOVÁ, Erika - BRIČOVÁ, Zuzana. Dospelá populácia a jej štatistická gramotnosť. In Disputationes scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok. - Ružomberok : VERBUM, 2010. ISSN 1335-9185, 2010, roč. 10, č. 3, s. 215-221.
  článok

  článok

 6. LIPTÁKOVÁ, Erika - PÓCSOVÁ, Jana. "Klamanie" štatistickým diagramom alebo je 5% naozaj tak veľa? In e-PEDAGOGIUM : nezávislý časopis určený pedagogickým pracovníkům všech typů škol. - Univerzita Palackého v Olomouci : Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 2009. ISSN 1213-7499, 2009, č. 5, s. 42-48. Dostupné na : <http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/PdF/e-pedagogium/05_e-pedagogium_2009-V.pdf>
  článok

  článok

 7. BUDINSKÝ, Michal. Zdokonalenie systému reportingu aplikáciou vizualizačnej techniky "Traffic lighting". In Ekonomika, financie a manažment podniku I. : vedecká konferencia doktorandov. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2007. ISBN 978-80-225-2417-9.
  článok

  článok

 8. REPKOVÁ, Denisa. Využitie grafického znázornenia pri zdaňovaní príjmov a pri vyjadrení vplyvu zdanenia na ponuku práce. In Mladá věda '06 : sborník z mezinárodní konference studentů doktorského studia. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2007. ISBN 978-80-245-1318-8, s. 134-139.
  článok

  článok

 9. CHAJDIAK, Jozef. Štatistika v Exceli. Bratislava : STATIS, 2002. 159 s. ISBN 80-85659-27-1. [Počet ex. : 7, z toho voľných 4, prezenčne 2]
 10. JANOK, Michal. Ukazovatele finančnej analýzy podniku. Bratislava : MIKA Conzult, 2000. 110 s. ISBN 80-967295-8-6. [Počet ex. : 7, z toho voľných 5, prezenčne 2]