Výsledky vyhľadávania

 1. BOLTIŽIAR, Martin et al. Lokality environmentálnych záťaží východného Slovenska ako limitujúce faktory regionálneho rozvoja. In Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. XXI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník příspěvků : Kurdějov, 13.-15. června 2018 [elektronický zdroj]. - Brno : Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-8969-3, s. 648-654.
  článok

  článok


 2. ŽABKA, Dušan - HORÁKOVÁ, Ivana. Progresívne metódy odstraňovania mikropolutantov z odpadových vôd. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2018. ISSN 0322-886X, 2018, roč. 60, č. 7-8, s. 23-27.
  článok

  článok


 3. VRANOVSKÁ, Andrea - BUJNOVSKÝ, Radoslav. Prepojenie aktivít Prioritnej oblasti 4 Dunajskej stratégie s Medzinárodnou komisiou na ochranu vôd Dunaja. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2017. ISSN 0322-886X, 2017, roč. 60, č. 5-6, s. 8-9.
  článok

  článok


 4. RANETA, Leonid - KUNYCHKA, Mykhaylo - ORLANDO, Leonardo. Water Resource Usage and Air Pollution in Transitive Countries the case of The Republic of Moldova. - Registrovaný: Scopus. In International journal of ecology & development. - Rookee, India : CESER, 2017. ISSN 0972-9984, 2017, vol. 32, no. 4, pp. 47-57.
  článok

  článok


 5. RANETA, Leonid. Komparatívna analýza ekologikej náročnosti ekonomík postsovietskych štátov na príklade Ruskej federácie. In Medzinárodné vzťahy 2017: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2017 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 18. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 30.11.-1.12.2017 [elektronický zdroj]. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2017. ISBN 978-80-225-4488-7, s. 867-873 online. EDGE 692413.
  článok

  článok


 6. BUJNOVSKÝ, Radoslav. Efektívne znižovanie difúzneho znečisťovania vôd živinami z využívania poľnohospodárskej pôdy v podmienkach Slovenska. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2016. ISSN 0322-886X, 2016, roč. 59, č. 3-4, s. 10-13.
  článok

  článok


 7. Kvalita vody v povodí Dunaja: pri vykonávaní rámcovej smernice o vode sa dosiahol pokrok, stále však je čo robiť : osobitná správa č. 23 : (podľa článku 287 ods. 4 druhého pododseku ZFEÚ). Luxemburg : Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, 2016. 82 s. ISBN 978-92-872-3781-1. ISSN 1831-0931. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. OECD studies on water: Water governance in cities. Paris : OECD, 2016. 138 s. OECD studies on water. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/governance/water-governance-in-cities_9789264251090-en> ISBN 978-92-64-25108-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. VARGA, Michal - KOLENČÍK, Marek. Arsenic pollution study at Nitra-Krškany location as an example of line contamination. In Acta regionalia et environmentalica : the scientific journal for regional and environmental sciences. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2016. ISSN 1336-5452, 2016, roč. 13, č. 1, s. 6-11.
  článok

  článok


 10. Reforming economic instruments for water resources management in Kyrgyzstan. Paris : OECD, 2016. 126 s. OECD studies on water. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/environment/reforming-economic-instruments-for-water-resources-management-in-kyrgyzstan_9789264249363-en> ISBN 978-92-64-24935-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]