Výsledky vyhľadávania

 1. HOFFMANN, Peter. Migračná politika v kontexte rozhodnutia Súdneho dvora EÚ. In Manažment podnikania a vecí verejných : vedecko-odborný časopis [elektronický zdroj]. - Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu, 2018. ISSN 2453-8167, 2018, roč. 12, č. 7, s. 1-7.
  článok

  článok


 2. PAZDEROVÁ, Sabina. Compliance jako jeden ze základních atributů stabilní finanční instituce. In Dny práva 2017 [elektronický zdroj]. - Brno : Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-8974-7, s. 253-270.
  článok

  článok


 3. FILIČKO, Vladimír. Nové prostriedky ochrany spotrebiteľa v spotrebiteľských sporoch podľa CSP. In Studia Iuridica Cassoviensia [elektronický zdroj]. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018. ISSN 1339-3995, 2018, roč. 6, č. 1, s. 76-88.
  článok

  článok


 4. VNENK, Vladislav. Systematika odpovědnosti prezidenta české republiky a prezidenta slovenské republiky. In Studia Iuridica Cassoviensia. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018. ISSN 1339-3995, 2018, roč. 6, č. 2, s. 18-27.
  článok

  článok


 5. MRÁZ, Stanislav - BROCKOVÁ, Katarína. Medzinárodné právo verejné : (všeobecná časť). Recenzenti: Jozef Králik, Vladlena Lisenko, Ján Reken. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. [248 s.] [17,34 AH]. ISBN 978-80-225-4599-0.

 6. LENTNER, Csaba et al. Spoločenská zodpovednosť centrálnych bánk. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2017. ISSN 1335-9746, 2017, roč. 16, č. 1, s. 7-25.
  článok

  článok


 7. TURAY, Lukáš. Niekoľko úvah o trenej zodpovednosti právnických osôb. In Legal Point : odborné periodikum mladých právnikov. - Bratislava : Európske združenie študentov práva (ELSA), 2017. ISSN 1339-0104, 2017, roč. 5, č. 1-2, s. 51-56.
  článok

  článok


 8. Špekulatívnym fúziám spoločností by malo odzvoniť. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1339-2433, 2017, roč. 9, č. 8, s. 8-9.
  článok

  článok


 9. PINTÉR, Krisztián - SZALAY, Zsolt - VIDA, Gábor. Liability in Autonomous Vehicle Accidents. In Communications : scientific letters of the University of Žilina. - Žilina : University of Žilina, 2017. ISSN 1335-4205, 2017, vol. 19, no. 4, pp. 30-35.
  článok

  článok


 10. DUFALOVÁ, Lenka. Niekoľko poznámok k rozsahu náhrady škody a jej limitácie v obchodnom práve. In Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae : vedecký časopis Právnickej fakulty. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2017. ISSN 1336-6912, 2017, roč. 36, č. 2, s. 14-36.
  článok

  článok