Výsledky vyhľadávania

 1. Forenzní vědy, právo, kriminalistika : vědecký časopis/scientific journal. - Spracovaný v EKO-INDEX. Praha 10 : Vysoká škola finanční a správní. 2x ročne. ISSN 2533-4387. Dostupné na : www.vsfs.cz/pravo
  časopis

  časopis

 2. HAMRANOVÁ, Denisa. Zásada subsidiarity trestnej represie v súkromnoprávnych sporoch. In Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae : vedecký časopis Právnickej fakulty. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. ISSN 1336-6912, 2018, roč. 37, č. 2, s. 91-99.
  článok

  článok

 3. NOVÁKOVÁ, Veronika. Pričítateľnosť v právnej úprave zodpovednosti právnických osôb za daňové trestné činy. In Verejná správa a spoločnosť : [vedecký časopis]. - Košice : Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, 2018. ISSN 1335-7182, 2018, roč. 19, č. 2, s. 92-102.
  článok

  článok

 4. PETKOVÁ, Zuzana. V Česku stíhajú stovky firiem, na Slovensku sa polícia neponáhľa. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 27. apríla 2017, roč. 27, č. 17.
  článok

  článok

 5. CILEČKOVÁ, Kateřina - STODŮLKOVÁ, Adéla. Probační dům jako možnost realizace podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody s dohledem. In Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2017. ISSN 1802-5854, 2017, roč. 11, č. 3, s. 27-30.
  článok

  článok

 6. TURAY, Lukáš. Niekoľko úvah o trenej zodpovednosti právnických osôb. In Legal Point : odborné periodikum mladých právnikov. - Bratislava : Európske združenie študentov práva (ELSA), 2017. ISSN 1339-0104, 2017, roč. 5, č. 1-2, s. 51-56.
  článok

  článok

 7. KOVÁČIKOVÁ, Hana - KOVÁČIK, Ján. Trestná zodpovednosť vybraných subjektov za porušenie zákona o konkurze a reštrukturalizácii. In Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae : vedecký časopis Právnickej fakulty. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2017. ISSN 1336-6912, 2017, roč. 36, č. Mimoriadne číslo, s. 108-117.
  článok

  článok

 8. ŽITŇANSKÝ, Eduard. Čo zaberie na nepoctivé firmy. In Profit. - Bratislava : PETIT PRESS, 2016. ISSN 1335-4620, 25. mája 2016, roč. 24, č. 11, s. 24-26.
  článok

  článok

 9. KORGO, Dušan. Korupcia vo vzťahu k zahraničným verejným činiteľom. In Medzinárodné právo, medzinárodná politika a medzinárodné vzťahy. Konferencia. Medzinárodné právo, medzinárodná politika a medzinárodné vzťahy : zborník vychádza pri príležitosti životného jubilea prof. JUDr. Stanislava Mráza, CSc. : konferencia, 11. novembra 2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4312-5, s. 42-49.
  článok

  článok

 10. JANUŠ, Jan. Zavřete tu banku do vězení! In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2016. ISSN 1212-4273, 2016, roč. 23, č. 11, s. 26-27.
  článok

  článok