Výsledky vyhľadávania

 1. SŤAHEL, Richard. Environmentálna zodpovednosť a environmentálna bezpečnosť. In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2015. ISSN 0046-385X, 2015, roč. 70, č. 1, s. 1-12.
  článok

  článok

 2. LORENČÍKOVÁ, Zuzana - MIŠÍK, Matúš. Energetická vs. environmentálna bezpečnosť: Prípad ropovodu Bratislava–Schwechat. In Středoevropské politické studie : recenzovaný on-line časopis. - Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2014. ISSN 1212-7817, podzim 2014, roč. 16, č. 4, s. [1-10]. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0213530/CEPSR - Energetická vs. environmentálna bezpečnosť_ Prípad ropovodu Bratislava–Schwechat.html>
  článok

  článok

 3. ČORBA, Juraj - MASÁROVÁ, Veronika - ČORBA, Juraj. Environmentálna bezpečnosť a ochrana životného prostredia pred nežiadúcimi vplyvmi pri preprave nebezpečných látok. In Transfer inovácií : špecializovaný elektronický časopis zameraný na vedecko-technické výstupy grantových a podnikových inovačných stratégií. - Košice : Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, 2013. ISSN 1337-7094, 2013, č. 25, s. 19-23 online. Názov z titulnej obrazovky.
  článok

  článok

 4. ŠINKOVIČOVÁ, Martina. Environmentálna bezpečnosť - nová výzva pre medzinárodné spoločenstvo. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2013 : zborník príspevkov z 12. medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : Ekonomická univerzita v Bratislave, 31. máj 2013. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3659-2, s. 509-516, CD-ROM.
  článok

  článok

 5. MELIŠOVÁ, Miriam - DROZDA, Július. Environmentálna bezpečnosť v podnikoch. In Výkonnosť podniku : vedecký časopis Výskumného ústavu ekonomiky a manažmentu. - Poprad : Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu v Poprade, 2012. ISSN 1338-435X, 2012, roč. 2, č. 2, s. 32-36. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0167439/VP20122.pdf>
  článok

  článok

 6. JELŠOVSKÁ, Katarína - MIKULOVÁ, Eva. Environmentálna bezpečnosť. In Krízový manažment : vedecko-odborný časopis Fakulty špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline = scientific-technical magazine of Faculty of special engineering at University of Žilina in Žilina. - Bratislava : Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, 2010. ISSN 1336-0019, 2010, roč. 9, č. 1, s. 86-88.
  článok

  článok

 7. SEDLAČKO, Michal. Environmentálna bezpečnosť. In Medzinárodné vzťahy 2004. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2004 : aktuálne problémy svetovej politiky a ekonomiky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2004. ISBN 80-225-1888-3, s. 170-177.
  článok

  článok

 8. SEDLAČKO, Michal. Environmentálna bezpečnosť. In Ekonomická univerzita v Bratislave. Fakulta medzinárodných vzťahov. Almanach 2004. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2004. ISBN 80-225-1883-2, s. 186-196.
  článok

  článok

 9. TREMBOŠ, P. Environmentálna bezpečnosť Slovenska. In Životné prostredie, 1994, roč. 28, č. 4, s. 200-202.
  článok

  článok