Výsledky vyhľadávania

 1. BALHAR, Vítězslav. Environmentálne technológie a environmentálny marketing podporujú trvalo udržateľný rozvoj. In Udržateľný marketing a udržateľná spotreba II : zborník vedeckých statí z výskumného projektu VEGA č. 1/0418/11. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3487-1, s. 6-11.
  článok

  článok

 2. HADAROVÁ, Daniela. Environmentálne technológie. In Kamenný svet versus virtuálny svet : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3256-3, s. 20-23.
  článok

  článok

 3. ZÁHORÁK, Pavol. Poznámky k implementácii akčného plánu pre environmentálne technológie (ETAP) v SR – II. In Synergické aspekty logistiky a tvorby a ochrany životného prostredia : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Katedry manažmentu výroby a logistiky (pri príležitosti týždňa vedy), pod záštitou dekana Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave prof. Ing. Ľuboslava Szaba, CSc. - Bratislava : Katedra manažmentu výroby a logistiky FPM EU, 2009. ISBN 978-80-225-2899-3, s. [1-2].
  článok

  článok

 4. BALHAR, Vítězslav. Environmentálna politika EÚ a environmentálne technológie podporujú trvalo udržateľný rozvoj. In Prístupy k ponuke podnikov v podmienkach trvalo udržateľného rozvoja : odborná monografia odborných prác projektu VEGA 1/0228/08. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2756-9, s. 7-13.
  článok

  článok

 5. ZÁHORÁK, Pavol. Poznámky k implementácii akčného plánu pre environmentálne technológie (ETAP) v SR. In Environmentálne aspekty rozvoja podnikov - I : zborník z vedeckého seminára. - Bratislava : Katedra manažmentu výroby a logistiky FPM EU, 2008. ISBN 978-80-225-2697-5.
  článok

  článok