Výsledky vyhľadávania

  1. BAČÍK, Martin. NR SR sa uzniesla na zákone o ochrane pred povodňami. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2010. ISSN 0322-886X, 2010, roč. 53, č. 1-2, s. 4-7. Dostupné na : <http://www.zzvh.sk/data/files/125.pdf>
    článok

    článok