Výsledky vyhľadávania

  1. MARTYNIV, Halina. Povinnosti zmluvných strán v kontexte Dohovoru OSN o zmluvách o medznárodnej kúpe tovaru. In Societas et res publica : medzinárodný internetový vedecký časopis zameraný na problematiku verejnej správy v kontexte interdisciplinárnych spoločenských súvislostí. - Trnava : Fakulta sociálnych vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. ISSN 1338-6530, 2012, roč. 1, č. 3, s. 126-151 online. Dostupné na : <http://serp.fsv.ucm.sk/archive/2012/03/SOCIETAS-ET-RES-PUBLICA-2012-03.pdf>
    článok

    článok