Výsledky vyhľadávania

 1. Research EU : results magazine. - V roku 2017 nebolo dodané žiadne číslo. Luxembourg : Office of the European Union. 10x ročne. ISSN 1831-9947. Dostupné na : http://cordis.europa.eu/research-eu
  časopis

  časopis

 2. HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum : základní teorie, metody a aplikace. Lektoroval Miloš Kučera. 4. přeprac. a rozšiř. vyd. Praha : Portál, 2016. 437 s. ISBN 978-80-262-0982-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. FIGUEROA, Adolfo. Rules for scientific research in economics : the alpha-beta method. Cham : Palgrave Macmillan/Springer International Publishing AG, 2016. 159 s. palgrave-pivot. ISBN 978-3-319-30541-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. HALÁSKOVÁ, Martina - BAZSOVÁ, Blanka. Evaluation of the efficiency of research and development in EU countries. In Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2016. ISSN 1212-415X, 2016, roč. 16, č. 4, s. 32-45.
  článok

  článok

 5. HUCKO, Pavel. Deň inžinierov a technikov Slovenska. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2016. ISSN 0322-886X, 2016, roč. 59, č. 5-6, s. 18-19.
  článok

  článok

 6. DARMO, Ľubomír. Analýza výdavkov na výskum a vývoj v Slovenskej republike. In Vedecké state z výskumných projektov NHF 2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4325-5, s. 31-40 CD-ROM. VEGA 1/0975/15.
  článok

  článok

 7. BRYMAN, Alan. Social research methods. 5th ed. Oxford : Oxford University Press, 2016. 747 s. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/7r47GfWxmD> ISBN 978-0-19-968945-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 8. KUNYCHKA, Mykhaylo. Výskum a vývoj v svetovom hospodárstve. In Medzinárodné vzťahy 2016: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2016 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov zo 17. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 1. - 2. december 2016. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2016. ISBN 978-80-225-4365-1, s. 713-718 online. KEGA 017EU-4/2015.
  článok

  článok

 9. MUIJS, Daniel. Doing quantitative research in education with SPSS. 2nd ed. London : Sage Publications, 2016. 247 s. ISBN 978-1-84920-324-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 10. KVAŠŇÁK, Lukáš. Slovensko už nie je len výrobná dielňa. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2015. ISSN 1335-0684, 10. decembra 2015, roč. 25, č. 49, s. 18-20.
  článok

  článok