Výsledky vyhľadávania

 1. OECD reviews of innovation policy: Costa Rica 2017. Paris : OECD, 2017. 167 s. OECD reviews of innovation policy. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-reviews-of-innovation-policy-costa-rica-2017_9789264271654-en> ISBN 978-92-64-27163-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 2. ŠISER, Roman. Kdo je inovátor? In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2017. ISSN 0026-8720, 2017, roč. 52, č. 3, s. 21.
  článok

  článok


 3. Transfer inovácií : špecializovaný elektronický časopis zameraný na vedecko-technické výstupy grantových a podnikových inovačných stratégií [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Košice : Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach. nepravidelná periodicita. Dostupné na : <http://www.sjf.tuke.sk/transferinovacii/> ISSN 1337-7094.
  elektronický časopis

  elektronický časopis


 4. Inovačné procesy vo vede, ekonomike a vzdelávaní. Medzinárodná vedecká konferencia. Inovačné procesy vo vede, ekonomike a vzdelávaní VI. Kazaň : Juniversum, 2017. 111 s. ISBN 978-5-9991-0403-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. ŠVAČ, Vladimír. Trendy pre slovenský priemysel. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 24. marca 2016, roč. 26, č. 12, s. 52-54.
  článok

  článok


 6. SPIŠÁKOVÁ DUĽOVÁ, Emília. Inovačná aktivita podnikov a jej ekonomické efekty. In Riešené projekty - vedecké problémy. Vedecký workshop. Riešené projekty - vedecké problémy : elektronický zborník abstraktov z vedeckého workshopu : 1.7.2016, Košice, Slovensko [elektronický zdroj]. - Košice : Katedra obchodného podnikania PHF EU, 2016. ISBN 978-80-225-4251-7, s. 6-7 CD-ROM. VEGA 1/0506/13.
  článok

  článok


 7. SZITÁSIOVÁ, Valéria - ŠIRAŇOVÁ, Mária - ŠIPIKAL, Miroslav. With and without subsidy evaluation of innovation support in Slovakia. In 6th winter seminar of regional science. 6th winter seminar of regional science : proceedings : 9th -12th march 2016, Low Tatras, Slovakia [elektronický zdroj]. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2016. ISBN 978-80-225-4273-9, s. 1-15 CD-ROM. APVV-14-0512.
  článok

  článok


 8. HUDEC, Martin - DONOVALOVÁ, Alena. The Magnitude of innovative trends on the framework of their practical convergence implications. In Informatizácia spoločnosti a jej interakcia so vzdelávacím systémom 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Informatizácia spoločnosti a jej interakcia so vzdelávacím systémom 2016 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : 22.9.2016 Bratislava [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4296-8, s. 36-51 CD-ROM. I-16-106-00.
  článok

  článok


 9. BRAGA, Denys. Komercializacija innovacij v krajinach ES. In Ekonomičnij prostir : zbirnik naukovich prac`. - Dnipropetrovs`k : PDABA, 2016. ISSN 2224-6282, 2016, nr. 109, s. 5-19.
  článok

  článok


 10. GONDA, Vladimír - ADAMOVSKÝ, Peter. Komparácia a konvergencia inovačných systémov Slovenska, Európskej únie a vybraných krajín sveta. In Komparácia ekonomických systémov : problémy a výzvy : zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. - Bratislava : Katedra ekonomickej teórie NHF EU, 2016. ISBN 978-80-225-4309-5, s. [24-28] CD-ROM. VEGA 1/0409/14.
  článok

  článok