Výsledky vyhľadávania

 1. MAZÁK, Jaromír. Process tracing : zkoumání kauzality v případových studiích. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2017. ISSN 0049-1225, 2017, roč. 49, č. 1, s. 55-80.
  článok

  článok

 2. SCHMAL, Stanislaw. Konsolidierungswellen und Prognoseverhalten von Finanzanalysten : eine empirische Untersuchung der M&A-Aktivität von US-amerikanischen Unternehmen. Wiesbaden : Springer Gabler, 2016. 314 s. Research. ISBN 978-3-658-14581-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 3. ŠIPIKAL, Miroslav - NÉMETHOVÁ, Valéria. Metódy hodnotenia programov a projektov. Recenzenti: Peter Pisár, Alžbeta Ivaničková. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 209 s. [11,8 AH]. 1/0098/15. ISBN 978-80-225-4368-2. [Počet ex. : 12, z toho voľných 8, prezenčne 4]
 4. CHMELÁROVÁ, Zuzana. Pohľad na vlastnosti dobrého stredoškolského učiteľa. In Pán Učiteľ : časopis pre učiteľov, rodičov a žiakov. - Bratislava : Musica Liturgica, 2015. ISSN 1336-7161, 2016, roč. 7, č. 2, s. 13-15.
  článok

  článok

 5. ŠOLTÉS, Erik. Predhovor. In Štatistická analýza chudoby a sociálneho vylúčenia v kontexte stratégie Európa 2020 : zborník vedeckých statí k projektu VEGA 1/0548/16 Pokrok SR pri napĺňaní stratégie Európa 2020 v oblasti znižovania chudoby a sociálneho vylúčenia. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4304-0, s. 5-6. VEGA 1/0548/16.
  článok

  článok

 6. LALINSKÝ, Tibor. Firm-level output and competitiveness in the great recession: the role of firm characteristics and qualitative factor. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2016. ISSN 0013-3035, 2016, roč. 64, č. 2, s. 118-133.
  článok

  článok

 7. GALLO, Peter, ml. - MIHALČOVÁ, Bohuslava. Knowledge and use of the Balanced Scorecard concept in Slovakia related to company proprietorship. - Registrovaný: Scopus. In Quality – Access to Success. - Bucharest : Romanian Society for Quality Assurance. ISSN 2668-4861, 2016, vol. 17, no. 151, pp. 64-68.
  článok

  článok

 8. KANG, Hyunsoo. Agricultural exports and economic growth: empirical evidence from the major rice exporting countries. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2015. ISSN 0139-570X, 2015, vol. 61, no. 2, p. 81-87.
  článok

  článok

 9. ŠULC, Zdeněk. Two-step classification of unemployed people in the Czech republic. In Statistika : statistics and economy journal. - Praha : Český statistický úřad, 2015. ISSN 0322-788X, 2015, vol. 95, no. 1, s. 38-46. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0200454/32019715q1.pdf>
  článok

  článok

 10. HOCMAN, František. Structure of risk monitoring exposure - benefit and trends. In Ekonomika, manažment, právo v Európskej únii : [medzinárodný vedecký zborník príspevkov]. - Báčsky Petrovec, Srbsko : Srbské rozvojové združenie, 2015. ISBN 978-86-80394-02-2, p. 38-43.
  článok

  článok