Výsledky vyhľadávania

 1. KUPKOVIČ, Patrik. Dynamika inflácie v krajinách monetárnej únie: jej vplyv na spoločnú hospodársku politiku. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze - Nakladatelství Oeconomica, 2017. ISSN 2336-8225, 2017, roč. 65, č. 1, s. 62-81. VEGA 1/0444/15.
  článok

  článok


 2. PAVELKA, Ľuboš. Fixné kurzy a pevné ceny. In Pravda. - Bratislava : PEREX, 2016. ISSN 1335-4050, 19. septembra 2016, roč. 26, č. 217, s. 28.
  článok

  článok


 3. BALÁŽI, Peter. Gustav Karl Cassel a jeho prínos do dejín financií. In For fin : odborný mesačník pre financie a investovanie [elektronický zdroj]. - Bratislava : Fin Star, 2016. ISSN 1339-5416, Január 2016, roč. 3, č. 1, s. 1-6 online.
  článok

  článok


 4. BADURA, Peter - KMEŤKO, Miroslav. Zaradenie krajín do kurzových systémov. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2015 : zborník vedeckých prác pri príležitosti 75. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4280-7, s. [1-6] CD-ROM. VEGA 1/0042/13.
  článok

  článok


 5. LYÓCSA, Štefan - MOLNÁR, Peter - FEDORKO, Igor. Forecasting exchange rate Volatility: The case of the Czech Republic, Hungary and Poland. In Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2016. ISSN 0015-1920, 2016, roč. 66, č. 5, s. 453-475.
  článok

  článok


 6. JANČÍKOVÁ, Eva - RANETA, Leonid - BRAGA, Denys. Internationalization of renminbi and the real effective exchange rate. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2016. ISSN 0013-3035, 2016, roč. 64, č. 7, s. 666-685.
  článok

  článok


 7. MIRDALA, Rajmund - ĎURČOVÁ, Júlia. Priepustnosť menových kurzov nových členských krajín Európskej unie. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2016. ISSN 0032-3233, 2016, roč. 64, č. 4, s. 377-404.
  článok

  článok


 8. POUR, Jiří. Aplikace modelů diskrétní volby k analýze příčin měnových krizí. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2016. ISSN 0032-3233, 2016, roč. 64, č. 4, s. 420-438.
  článok

  článok


 9. ŠIMÁKOVÁ, Jana. The Gravity modelling of the relationship between exchange rate volatility and foreign trade in Visegrad Countries. In Acta VŠFS : economic studies and analyses. - Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2016. ISSN 1802-792X, 2016, vol. 10, no. 1, s. 7-30. Dostupné na : <http://www.vsfs.cz/periodika/acta-2016-1.pdf>
  článok

  článok


 10. SPIESOVÁ, Daniela. Prediction of emission allowances spot prices volatility with the use of GARCH models. In Acta VŠFS : economic studies and analyses. - Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2016. ISSN 1802-792X, 2016, vol. 10, no. 1, s. 66-79. Dostupné na : <http://www.vsfs.cz/periodika/acta-2016-1.pdf>
  článok

  článok