Výsledky vyhľadávania

 1. BRINČÍKOVÁ, Zuzana. Teoretické východiská a praktické aplikácie holandskej choroby. In Revue sociálno-ekonomického rozvoja : vedecký recenzovaný on-line časopis. - Bratislava : Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU, 2016. ISSN 2453-6148, 2016, roč. 2, č. 2, s. 19-25 online. VEGA 1/0393/16 "Európska únia v pokrízovom období - makroekonomické a mikroekonomické aspekty".
  článok

  článok

 2. LUPTÁČIK, Mikuláš et al. Závery pre tvorbu novej priemyselnej politiky. In Strojárstvo - Stojírenství. - Žilina : Media/ST. ISSN 1335-2938, 2016, roč. 20, č.10, s. 66-68.
  článok

  článok

 3. FITOUSSI, Jean-Paul - MALIK, Khalid. Ľudia by mali byť v Európe na prvom mieste. In Goodwill : magazín o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2016. ISSN 1337-9798, 2016, roč. 8, č. September-Október, s. 6-7.
  článok

  článok

 4. HUDCOVSKÝ, Martin. Prekvalifikovanosť pracovnej sily - fenomén slovenského trhu práce. In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2016. ISSN 2453-9287, 2016, roč. 1, č. 2, s. 9-12.
  článok

  článok

 5. POBUDOVÁ, Daniela. Budeme pracovať viac ako Keynes predpovedal? In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2016. ISSN 2453-9287, 2016, roč. 1, č. 2, s. 19-21.
  článok

  článok

 6. ČEKMEOVÁ, Petra. Konkurencieschopnosť ako cieľ hospodárskej politiky. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2016. ISSN 0032-3233, 2016, roč. 64, č. 3, s. 338-350.
  článok

  článok

 7. BEJKOVSKÝ, Jan. Státní kapitalismus v Číně: případ bankovního sektoru. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2016. ISSN 1801-7118, 2016, roč. 12, č. 4, s. 79-88.
  článok

  článok

 8. ČARNICKÝ, Štefan et al. Productivity development and convergence across the EU Member States. - Registrovaný: Scopus. In Economic annals-XXI. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2016. ISSN 1728-6239, 2016, vol. 162, no. 11-12, pp. 12-17 online.
  článok

  článok

 9. VAVROVÁ, Katarína. Daňové aspekty so zameraním na zamestnanosť v krajinách Európskej únie. In Priebežné výsledky riešenia grantových úloh VEGA č. 1/0004/13 Aktuálne trendy a metódy vo finančnom riadení podnikov a ich vplyv na finančnú stabilitu podniku, VEGA č. 1/0064/13 Vplyv medzinárodného zdanenia a domáceho daňového systému na rozvoj podnikateľskej sféry SR, VEGA č. 1/0042/13 Dopad globálnej ekonomiky a vplyv konsolidácie verejných financií na finančné riadenie podnikateľských subjektov pôsobiacich v SR : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3957-9, s. 136-142. VEGA 1/0042/13.
  článok

  článok

 10. KOPKÁŠ, Peter. Slovenské subjekty v programe Ľudia v 7. rámcovom programe. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2014. ISSN 1336-1732, 2014, roč. 7, č. 3, s. 157-164.
  článok

  článok