Výsledky vyhľadávania

 1. Mainstreaming Biodiversity for Sustainable Development. Paris : OECD, 2018. 176 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/environment/mainstreaming-biodiversity-for-sustainable-development_9789264303201-en> ISBN 978-92-64-30319-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. VRANOVSKÁ, Andrea - RONČÁK, Peter. Projekty na podporu ochrany vôd v Gruzínsku. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2016. ISSN 0322-886X, 2016, roč. 59, č. 3-4, s. 7-8.
  článok

  článok

 3. DEVERA, Zuzana. Martin Bandžák štedrým Slovákom: Posuňte časť peňazí do sveta. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2015. ISSN 1335-0684, 17. decembra 2015, roč. 25, č. 50-51, s. 20-22.
  článok

  článok

 4. PROFANT, Tomáš. Konštrukcia Slovenska ako darcu a jej mocenské dopady. In Mezinárodní vztahy. - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2015. ISSN 0323-1844, 2015, roč. 50, č. 2, s. 23-44.
  článok

  článok

 5. KLOBOUČNÍKOVÁ, Kristýna - DRULÁKOVÁ, Radka. Ekonomická dimenze zahraniční rozvojové spolupráce České republiky-případová studie Srbsko. In Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis VŠE. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2015. ISSN 0572-3043, 2015, roč. 23, č. 3, s. 30-47.
  článok

  článok

 6. JANDA, Karel - TRAN, Van Quang - ZETEK, Pavel. Faktory ovlivňující zapojení žen v mikrofinancích. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2015. ISSN 0032-3233, 2015, roč. 63, č. 3, s. 363-381.
  článok

  článok

 7. PONDĚLÍČEK, Michal - ŠILHÁNKOVÁ, Vladimíra. Česká rozvojová pomoc a její efektivita na příkladu pomoci v Kambodži. In Regionální rozvoj mezi teorií a praxí. - Praha : Vysoká škola regionálního rozvoje Praha, 2015. ISSN 1805-3246, 2015, č. 2, s. 2-16.
  článok

  článok

 8. HULIAKOVÁ, Zuzana - MUSOVÁ, Zdenka. Rozvojová pomoc Slovenska ako príspevok k trvalo udržateľnému rozvoju krajín tretieho sveta. In Finančná stabilita a udržateľný rast v Európskej únii: súčasný stav a perspektívy. Medzinárodná vedecká konferencia. Finančná stabilita a udržateľný rast v Európskej únii: súčasný stav a perspektívy : zborník príspevkov z [9. ročníka] medzinárodnej vedeckej konferencie : Banská Bystrica, 27. október 2015. - Banská Bystrica : Belianum, 2015. ISBN 978-80-557-1054-9, s. 1-6 [CD-ROM].
  článok

  článok

 9. Slovenská rozvojová spolupráca v roku 2014 : hodnotiaca správa mimovládnych rozvojových organizácií. Bratislava : Platforma mimovládnych rozvojových organizácií, 2015. 31 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 10. ERBENOVÁ, Monika. Efektivita čínské rozvojové pomoci. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2015. ISSN 1801-7118, 2015, roč. 11, č. 4, s. 133-149. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0211454/2015_04_sets.pdf>
  článok

  článok