Výsledky vyhľadávania

 1. ŠAJGALÍKOVÁ, Helena - DELGADOVÁ, Elena. Španielčina pre samoukov a pre jazykové kurzy. Recenzent: Juan Manuel Fenoll Borja. 2. upravené vydanie. Bratislava : AKTUELL, 2021. [369 s.] [22,3 AH]. ISBN 978-80-8172-062-8.
 2. Jazyk v kultúre - kultúra v jazyku. vedecká konferencia. Jazyk v kultúre - kultúra v jazyku : zborník z vedeckej konferencie. (ed.): Milena Helmová ; recenzenti: Radoslav Štefančík, Eva Stradiotová. 1. vydanie. Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku, 2021. 140 s. [7 AH]. ISBN 978-80-972278-7-6.
 3. SPIŠIAKOVÁ, Mária - MOCKOVÁ, Nina - SMOLEŇOVÁ, Elena. Chromatické pomenovania s bielou a čiernou farbou v španielčine a taliančine na pozadí slovenčiny. Recenzenti: Diana Patricia Varela Cano, Roman Sehnal. 1. vydání. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2021. 78 s. [3,9 AH]. VEGA 1/0107/18. ISBN 978-80-7556-088-9.
 4. Cudzie jazyky v premách času XI. medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času XI. Zostavovateľ/Editor: Roman Kvapil. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 417 s. [20,85 AH]. Dostupné na : <https://faj.euba.sk/www_write/files/veda-vyskum/2021_cudzie_jazyky_v_premenach_casu_112020_opravene_zmensene.pdf> ISBN 978-80-225-4823-6.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. Cudzojazyčné perspektívy v univerzitnom vzdelávaní. vedecká konferencia. Cudzojazyčné perspektívy v univerzitnom vzdelávaní : zborník z vedeckej konferencie. (ed.): Katarína Seresová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 150 s. [7,5 AH]. ISBN 978-80-225-4813-7.
 6. Lingua et vita : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Erihplus. Bratislava : EKONÓM. 2x ročne. ISSN 1338-6743. Dostupné na : http://linguaetvita.sk/
  časopis

  časopis

 7. Topics in Linguistics [elektronický zdroj]. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Erihplus, Registrovaný: Index Copernicus, Spracovaný v EKO-INDEX. Varšava : Sciendo. 2x ročne. Dostupné na : <https://content.sciendo.com/view/journals/topling/topling-overview.xml> ISSN 2199-6504.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 8. Kultúra slova : vedecko-popularizačný časopis pre jazykovú kultúru a terminológiu. - Registrovaný: Index Copernicus. Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej. 6x ročne. ISSN 0023-5202
  časopis

  časopis

 9. SERESOVÁ, Katarína. Jobben oder arbeiten? : Anglizismen ein bisschen anders. Gutachter: Irena Zavrl, Radoslav Štefančík. 1. Auflage. Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2020. 115 s. [7,11 AH]. Studien zur Germanistik, Band 83. ISBN 978-3-339-11354-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 10. DALIO, Ray. Princípy. Preložila: Helena Šajgalíková. 1. vydanie. Bratislava : AKTUELL, 2020. [589 s.] [25,10 AH]. ISBN 978-80-8172-054-3.