Výsledky vyhľadávania

 1. ČERVENKA, Miroslav. Limity efektivnosti rozpočtového procesu. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2019. ISSN 1336-5711, 2019, roč. 16, č. 1, s. 1-9.
  článok

  článok

 2. MALÍČEK, Maroš - HÁJKOVÁ, Lenka. Logrolling a rozhodnutia v oblasti penzijného zabezpečenia. In Ekonomika a spoločnosť : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2018. ISSN 1335-7069, 2018, roč. 19, č. 2, s. 140-148.
  článok

  článok

 3. WALTER, Aaron T. Institutional partisanship. In Slovak journal of political sciences. - Trnava : Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave, 2016. ISSN 1338-3140, 2016, vol. 16, no. 2, s. 146-161.
  článok

  článok

 4. TOKÁROVÁ, Mária. Logicko-historický a komparatívno-dynamický prístup k teórii konkurencie a protimonopolnej politiky. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2013. ISSN 1336-1732, Marec 2013, roč. 6, č. 1, s. 116-129. VEGA 1/0103/12.
  článok

  článok

 5. ČAPLÁNOVÁ, Anetta. Teória verejnej voľby a perspektívy makroekonomickej analýzy. In Vybudovanie laboratória makroekonomických analýz a prognóz : recenzovaný zborník príspevkov z vedeckého a odborného workshopu v rámci riešeného projektu OPVaV : vytvorenie excelentného pracoviska ekonomického výskumu pre riešenie civilizačných výziev v 21. storočí : Bratislava 14. február 2013. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3581-6, s. [1-5] CD-ROM. ITMS 26240120032.
  článok

  článok

 6. ČAPLÁNOVÁ, Anetta. Contribution of public choice literature to the search for a new paradigm. In Gospodarki Polski i Słowacji na przełomie wieków : doświadczenia i wyzwania. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2013. ISBN 978-83-7252-638-0, s. 31-40. ITMS 26240120032.
  článok

  článok

 7. GROCHOVÁ, Ladislava - OTÁHAL, Tomáš. Corruption, rule of law and economic efficiency: Virginia vs. Chicago public choice theories. In Acta VŠFS : economic studies and analyses. - Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2012. ISSN 1802-792X, 2012, vol. 6, no. 2, s. 136-154. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0161569/acta-2012-02.pdf>
  článok

  článok

 8. ČAPLÁNOVÁ, Anetta. Relevantnosť ekonomickej teórie regulácie v kontexte súčasného ekonomického vývoja. In Ekonomická teória a ekonomická realita : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pri príležitosti 40. výročia vedeckej spolupráce medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie : 9. november 2012 Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3476-5, s. [1-6]. ITMS 26240120032 (90%), APVV SK-SRB-0053-11 (10 %).
  článok

  článok

 9. BEŇOVÁ, Elena et al. Ekonomika verejného sektora : praktikum. Recenzenti: Viera Cibáková, Jozef Sokira. 1. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2012. 126 s. [6,30 AH]. Ekonómia, 451. ISBN 978-80-8078-537-6. [Počet ex. : 11, z toho voľných 7, prezenčne 4]
 10. VONGREJ, Marián. Freedom, election and morality as a basis of constitutional economics. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2012. ISSN 0323-262X, 2012, roč. 41, č. 1, s. 79-89. ITMS 26240120032.
  článok

  článok