Number of the records: 1  

kontroling strategický

 1. Subject h.kontroling strategický
  Subject h.strategic controlling
  Eco-code65.012 - Metódy riadenia podniku a organizácie priemyslu, obchodu a dopravy
  Source of Data VerificationVLACHYNSKÝ, Karol a kol. Finančný slovník výkladový. Bratislava: Iura Edition, 2012, s. 417  : Je zameraný na sústreďovanie a spracúvanie informácií pre tvorbu a plnenie strategických cieľov organizácie. To vyžaduje systematicky hodnotiť vývoj makroekonomického a mikroekonomického prostredia, v ktorom organizácia pôsobí, prepájať hodnotové informácie s vecnými procesmi a s tzv. mäkkými ukazovateľmi, ktoré možno len ťažko jednoznačne identifikovať.
  Database250h - eco-index
  References (20) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (25) - ARTICLES
  (10) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1