Number of the records: 1  

Monitorovanie bezpečnosti potravín v Slovenskej republike

  1. Lacková, Alica Monitorovanie bezpečnosti potravín v Slovenskej republike = Monitoring food safety in the Slovak Republic / Alica Lacková. -- Graf, tab. -- Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy - Systém manažérstva bezpečnosti potravín. Rýchly výstražný systém pre potraviny a krmivá (RASFF). Zabezpečovanie systému rýchlej výmeny informácií v Slovenskej republike. Výsledky monitorovania bezpečnosti potravín v SR.

    In Aktuálne výzvy teórie a praxe pre obchod, marketing, služby, cestovný ruch a medzinárodné podnikanie : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-225-3032-3. -- S. 360-365

    I. Aktuálne výzvy teórie a praxe pre obchod, marketing, služby, cestovný ruch a medzinárodné podnikanie : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. -- S. 360-365

    658.56
    BA004
Number of the records: 1