Number of the records: 1  

Prínos Perrouxa k rozvoju priestorovej ekonómie a analýze rozvojových krajín

  1. Přívarová, Magdaléna Prínos Perrouxa k rozvoju priestorovej ekonómie a analýze rozvojových krajín = The Contribution of Perroux to the Development of Spatial Economics and the Analysis of Developing Countries / Magdaléna Přívarová. -- ITMS 26240120032 - Analýza ekonomík krajín tretieho sveta. Deformácia a absencia pokrytia životných nákladov. Perrouxovská vízia rozvoja. Znižovanie chudoby ako bezprostredný cieľ rozvoja. Teória pólov rozvoja a jej prínos do priestorovej ekonomiky a regionálnej politiky.

    In Vybrané aspekty makroekonomického prostredia v Slovenskej republike a v Európskej únii : zborník vedeckých statí Lisý, Ján. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. -- CD-ROM 362 s.. -- ISBN ISBN 978-80-225-4619-5. -- S. 303-310 CD-ROM

    I. Vybrané aspekty makroekonomického prostredia v Slovenskej republike a v Európskej únii : zborník vedeckých statí. -- S. 303-310 CD-ROM
    BA004