Number of the records: 1  

Výkonnosť ekonomiky SR a možnosti jej zvyšovania

  1. Blašková, Mária Výkonnosť ekonomiky SR a možnosti jej zvyšovania / Mária Blašková. -- Tab. -- Bibliogr. odkazy - Ekonomiku Slovenska charakterizuje zaostávanie jej výkonnosti a konkurencieschopnosti oproti dosahovanému priemeru členských štátov EÚ. Meranie výkonnosti a konkurencieschopnosti ekonomiky. Makroekonomické ukazovatele, HDP. Ďalšie meradlá - ukazovateľ ľudského rozvoja, index útrap, porovnávanie dosahovaných slobôd, národná elektronická zdatnosť, indexy ovplyvniteľnosti vlády, index schopnosti vlády, index vnímania korupcie ... . Dôležitý rozmer výkonnosti ekonomiky - konkurencieschopnosť. Zhodnotenie výkonnosti ekonomiky Slovenska.

    In Teoretické a praktické problémy ekonomického rastu a cyklického vývoja ekonomiky SR po vstupe do Európskej únie : [zborník príspevkov] : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 3.-4.11.2005. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006. -- 580 s.. -- ISBN ISBN 80-225-2138-8. -- S. 90-96

    I. Teoretické a praktické problémy ekonomického rastu a cyklického vývoja ekonomiky SR po vstupe do Európskej únie : [zborník príspevkov] : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 3.-4.11.2005. -- S. 90-96

    330.3
    BA004