Number of the records: 1  

Teoretické východiská dynamiky poznatkov v ragionálnych ekonomikách

 1. Černěnko, Tomáš Teoretické východiská dynamiky poznatkov v ragionálnych ekonomikách / Tomáš Černěnko. -- Graf. -- Res. slov. Bibliogr. odkazy - Neustále narastajúca a zvyšujúca schopnosť a dostupnosť poznatkov vo všetkých vedných disciplínach. Proces vytvárania, zdieľania a využívania poznatkov nazývame dynamika poznatkov. Náklady a tvorba nových poznatkov v konkurenčnom prostredí. Možnosti zdieľania nákladov na výskum a vývoj s ostatnými aktérmi trhu.

  In Generácia 2008 : medzinárodná vedecká konferencia mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov : elektronický zborník príspevkov : Bratislava 26. november 2008. -- Bratislava : [Národohospodárska fakulta EU], 2008. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-225-2659-3. -- S. 1-8

  I. Šuranová, Jana
  II. Generácia 2008 : medzinárodná vedecká konferencia mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov elektronický zborník príspevkov : Bratislava 26. november 2008. -- S. 1-8

  330.3
  BA004